บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

แพลตฟอร์ม IDA สามารถประยุกต์ใช้งานครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯได้หลายมิติ 

1.การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition based maintenance) ผ่าน Dashboard เพื่อดูข้อมูลแบบ Real-time สามารถวิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุ จุดบกพร่อง ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยวางแผนแก้ไขได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหายจาก Dashboard Real-time และยังสามารถ ทำ Condition ในระบบ PLC เพื่อตัดการทำงานเครื่องจักรเมื่อมีสัญญาณเกินค่าที่กำหนด 

2.Predictive maintenance เมื่อตัดการทำงานเครื่องจักรเมื่อมีสัญญาณเกินค่าที่กำหนด ยังสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 

3.การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต Overall Equipment Effectiveness (OEE) ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมที่บ่งบอกความพร้อมของเครื่องจักร นำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างตรงจุดเพื่อเพิ่ม Productivity แก่โรงงาน ซึ่งเมื่อเราสามารถป้องกัน การ Breakdown และ สามารถทำ Process Improvement ได้แล้ว ส่งผลให้เครื่องจักรสามารถ เดินการผลิตได้ต่อเนื่อง ช่วยให้เพิ่ม Efficiency กับเครื่องจักรเป็นอย่างมาก 

4. การตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานในโรงงาน (Energy Monitoring) โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบต้นทุนรวมถึงภาพรวมด้านการใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานให้คุ้มค่าสูงสุด 

5. IDA TVOP Platform สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ต่อยอดกับบริษัทฯ ในงานส่วนอื่นได้ด้วย