การประปาส่วนภูมิภาค

“มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา”