CoTT: ด้านระบบการผลิตแบบ Digital Lean และการจัดการโลจิสติกส์ – สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านระบบการผลิตแบบ Digital Lean และ การจัดการโลจิสติกส์ (Center of Technology Transfer Digital Lean Manufacturing System and Logistic Management ) เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญการจัดการระบบการผลิตแบบ Digital Lean และการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม 4.0”เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านพัฒนางานวิจัย และ เทคโนโลยี และ บุคลากรทางด้าน Digital Lean Manufacturing เพื่อนำผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนานำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา ให้การให้ภาคอุตสาหกรรม SME ไทย และ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางด้าน Digitail Lean Manufaceturing ได้แก่ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน เป็นต้น