สมาคมไทยไอโอที

สมาคมไทยไอโอที หรือ Thai IoT Association จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหลัก 4 ด้าน คือ 

1. สร้างความตระหนักรับรู้ 
2. สร้างคนที่มีทักษะ 
3. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า ทำให้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
4. สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN 

พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์และการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรมของไทย และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ