ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.n.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมได้ทำการพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือ เรียกว่า Thailand i4.0 Index ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการภาคผลิต ที่ต้องการยกระดับศักยภาพสู่ Industry 4.0 แต่ยังขาดความชัดเจนว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรในด้านใด ตลอดจนการเรียงลำดับความสำคัญและชี้แนวทางในการปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืน