หัวข้อสัมมนา

5G for smart factory: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อประสิทธิภาพแห่งโรงงานอัจฉริยะ

Facebook
Twitter

โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เริ่มทดลองใช้งานเทคโนโลยี 5G แล้ว หลังจาก สำนักงาน กสทช. ได้จัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ได้เริ่มใช้งานเทคโนโลยี 5G มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตภายในโรงงาน ในสัมมนานี้ มีประเด็นที่น่าสนใจจากมุมมองด้านนโยบาย ทิศทางการ พัฒนาและส่งเสริม 5G for smart factory  และความพร้อมและแนวโน้มของเทคโนโลยี  นวัตกรรม จากนักเทคโนโลยีและนักวิจัย ตลอดจนประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบที่เริ่มใช้งานแล้ว  5G สามารถทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างไร การใช้งานด้านไหนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และคาดว่าจะมี Return on Investment (ROI) ได้ภายในกี่ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมมองและประสบการณ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโทรคมนาคมจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนวัตกรและผู้ประกอบการไทยด้วย

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs, Startup 
 • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี 5G

กำหนดการ

 • 10.00 – 10.05 น.
  กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยี 5G และความร่วมมือของ NECTEC กับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม” 
  ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 
  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.
  และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
 • 10.05 – 10.25 น.
  5G and Manufacturing: Policy and direction
  รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
  ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • 10.25 – 10.40 น.
  วิดีทัศน์บรรยาย From research to industry: The way to implement 5G smart factory from R&D perspective.
  Mr. KIM IL Gyu
  Assistant Vice President,
  Future Mobile Communication Research Division,
  Telecommunications & Media Research Laboratory,
  Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) สาธารณรัฐเกาหลี
 • 10.45 -11.45 น.
  เสวนา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อประสิทธิภาพแห่งโรงงานอัจฉริยะ”

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 2. ดร. เจษฎา ศิวรักษ์
  หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์
  บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด
 3. ดร. กมล เขมะรังษี
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย
  เนคเทค สวทช.
 • 11.45 – 12.00 น. ถาม-ตอบ
 • 12.00 น. ปิดการสัมมนา

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง
  ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECi สวทช.

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อประสิทธิภาพแห่งโรงงานอัจฉริยะ

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th