หัวข้อสัมมนา

Smart Warehouse สำหรับอุตสาหกรรมไทยด้วยคนไทย

Facebook
Twitter

การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้ โดยจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงสามารถดำเนินการได้จากการปรับปรุงคลังสินค้า Traditional ให้เป็น Smart Warehouse ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการคลังสินค้าแบบ Smart Warehouse ในประเทศไทยแม้ไม่ได้แพร่หลายเหมือนกับในต่างประเทศ แต่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี หรือให้บริการทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ มีบริษัทเอกชนไทยหลายรายที่สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้ โดยลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ และในขณะเดียวกันเนคเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จัดตั้ง ศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ Center of Technology Transfer (CoTT) – Smart Warehouse ขึ้นมา เพื่อสร้างระบบนิเวศและร่วมพัฒนากำลังคน นวัตกรรม เพื่อส่งต่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็วและแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้าง ecosystem ของ Smart Warehouse ในประเทศไทย
 2. เพื่อเป็นตัวกลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนา ผ่าน CoTT
 3. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ System Integrators ได้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับพัฒนาและ/หรือปรับปรุงระบบคลังสินค้าของธุรกิจตนเอง
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการคลังสินค้า

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ที่ต้องการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงคลังสินค้า
 • System integrators และ Vendors ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

 • 13.00 – 13.15 น.
  ระบบนิเวศนวัตกรรม ความต้องการ ความท้าทาย และกลยุทธ์การพัฒนา ของคลังสินค้าอัจฉริยะในประเทศไทย
  ผศ.ดร. กานดา บุญโสธรสถิตย์ 
  อาจารย์ประจํา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  

  หัวหน้าศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ 
  (ความร่วมมือ มจธ. และ เนคเทค สวทช.)

 • 13.15 – 14.00 น.
  เสวนา หัวข้อ “Smart Warehouse สำหรับอุตสาหกรรมไทย ด้วยคนไทย”

ร่วมเสวนาโดย

 1. คุณวินิจ เสรีโยธิน 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด 
 2. คุณวรีมน ปุรผาติ 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด  
 3. คุณวินิจ วิจิตรธนาพร 
  Core Platforms Business Director
  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 4. ผศ. ดร. กานดา บุญโสธรสถิตย์ 
  อาจารย์ประจํา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. ดร. กมล เขมะรังษี 
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย 
  เนคเทค สวทช.
 • 14.00-14.30
  ถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัย

ผู้ดำเนินรายการ

 • ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์
  ที่ปรึกษา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
  สวทช. 

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th