หัวข้อสัมมนา

Incentive & Financial Support: สิทธิประโยชน์จากรัฐและสถาบันการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับเป็นอุตสาหกรรม​ 4.0

Facebook
Twitter

การบรรยายแนวทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการบริการ โดยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของ สวทช. เพื่อทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทั้งด้านการเงิน/ภาษี (Finance & Tax-Exemption) และด้านที่ไม่ใช้การเงิน (Non-Finance) ที่จะช่วยสนับสนุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรแนะนำสิทธิประโยชน์และโครงการความร่วมมือที่สอดคล้องกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนา
 2. เพื่อเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานพันธมิตร ในการใช้สิทธิประโยชน์ให้ตรงกับการพัฒนาด้านการผลิต ให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมุ่งสู่การเป็น Industry 4.0

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ SMEs (เน้นที่มีการผลิต/โรงงาน/OEM)
 • System Integrator (SI)
 • กลุ่มผู้นำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิต

กำหนดการ

 • 15.10  – 15.15 
  กล่าวต้อนรับ / แนะนำภาพรวมการบรรยาย
 • 15:15 – 15:30
  มาตรการส่งเสริมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0
  คุณศุธาศินี สมิตร
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 • 15:30 – 15:45
  บริการสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการส่งออกทั้ง Finance & Non-Finance
  คุณยุทธพงษ์ มีแก้ว
  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า  (EXIM Excellence Academy : EXAC)
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 • 15:45 – 16:00
  บริการสนับสนุนผู้ประกอบการจากจากฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม TMC
  คุณภาณุทัต ธรรมบุศย์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)
  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
 • 16.00 – 16.10 
  ตอบคำถาม

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.สรศักย์ ชัยสถาผล
  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส
  ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th