หัวข้อสัมมนา

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0

Facebook
Twitter

“การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0”
Development of Industrial AI and Robotics towards Industry 4.0 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม โดยหลอมรวมร่วมกันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร  Internet of Thing (IoT) และเซ็นเซอร์ สู่การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการทำงานอัตโนมัติ อาทิ

1) การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัย
2) การป้องกันและบำรุงรักษาให้เครื่องจักร สามารถทำงานได้สมบูรณ์และใช้งานได้ยาว นานขึ้น
3) การจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบันการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ยังใช้งานไม่มากนัก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ยังมีข้อจำกัด ด้านต้นทุนและขาดประสบการณ์ในการเลือกใช้งาน AI ที่เหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็นของโรงงานที่แท้จริง 

การสัมมนานี้จะนำเสนอตัวอย่างการใช้งาน AI ในหลายระดับ ทั้งในระดับ Shop floor และระดับ ข้อมูล IT อาทิ 1) การใช้งาน Visual Inspections, 3D Inspections สำหรับช่วยหุ่นยนต์ทำงานกับชิ้นงาน ที่มีรูปร่างไม่คงที่ 2) การใช้ AI ใน Autonomous Mobile Robot 3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ Industrial IoT เพื่อตรวจจับความผิดพลาดของเครื่องจักร และปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ตลอดจน 4) งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ประโยชน์จริง ในอุตสาหกรรม 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังการเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย ทำให้เห็นแนวคิดและมุมมองของการนำ AI ไปใช้ปรับปรุงการทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจของตนเอง หรือนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต  เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายระบบอัตโนมัติ  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • หัวหน้า/วิศวกรโรงงาน/ผู้จัดการโครงการ/System Integrator (SI)
 • ผู้ที่สนใจการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรม และนักเรียน นักศึกษา

กำหนดการ

 • 09.30 – 10.50 น.
  เสวนา“การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0”

ร่วมเสวนาโดย

 1. รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
  ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม (FIBO)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. ดร.กุลฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  R&D Manager of Robotics and Automation Division
  บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
 3. คุณอติเทพ ประสบชัยกุล
  Business Consultant Lead – Smart Factory,
  Fujitsu (Thailand)
 4. ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน
  นักวิจัย ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR)
  กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)
  เนคเทค สวทช.
 • 10.50 – 11.00 น. ถาม-ตอบ
 • 11.00 น. ปิดการเสวนา

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.ขวัญชีวา แตงไทย
  นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ
  กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ 
  เนคเทค สวทช.

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th