หัวข้อสัมมนา

AI for Thai จากภาคการศึกษาสู่อุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

AI for Thai platform บริการเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน AI แบบครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา รูปภาพ และการสนทนา โดยปัจจุบันมีกว่า 40 API ที่เปิดให้บริการ ซึ่งเป็นงานวิจัยภายในเนคเทคและเป็นโปรแกรมที่บริษัทพันธมิตรพัฒนาขึ้น โดยการเปิดให้บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมฐานราก ให้กับนัก AI รุ่นใหม่ ซึ่งมีเนคเทคให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้เริ่มศึกษา AI หรือนักพัฒนาระดับเริ่มต้นไปนำผลงานไปสร้างสรรค์ต่อยอด เป็นนักพัฒนาระดับมืออาชีพได้ 

จากการให้บริการที่ผ่านมา ทำให้นักวิจัยทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ออกไปถ่ายทอดความรู้ทางด้าน AI ให้กับนักศึกษาและนักพัฒนาเพื่อให้เกิดนักพัฒนา AI รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนา  “AI for Thai  จากภาคการศึกษาสู่อุตสาหกรรม” โดยวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก AI for Thai platform 

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • สมาชิกกลุ่ม Facebook : AI for Thai
 • กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับ AINRG
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกงานด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องการเปิดหลักสูตร AI   

กำหนดการ

 • 11.00 – 12.00 น.
  เสวนา “AI for Thai  จากภาคการศึกษาสู่อุตสาหกรรม”

ร่วมเสวนาโดย

 • อาจารย์ อรอุมา พร้าโมต 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี  
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
  Director of Engineering and Technology Innovation Center
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คุณวศิน แฝงฤทธิ์   
  Data Scientist บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
  เนคเทค สวทช.

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

**ทีมงานจะอัปโหลดไฟล์หลังเสร็จสิ้นการเสวนา

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th