หัวข้อสัมมนา

กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค Industry 4.0. (Key to Industry 4.0 Workforce Reskill/Upskill/New Skill)

Facebook
Twitter

การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ให้สำเร็จ ขึ้นกับการรู้จักเลือกนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาและยกระดับกระบวนการต่างๆ แต่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนากำลังคนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยี เพราะแม้ Industry 4.0 จะถูกเรียกว่าการ “ปฏิวัติ” อุตสาหกรรม แต่ในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล Industry 4.0 ควรเป็นการ “วิวัฒน์” ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้รับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ถูกซื้อมาติดตั้งหรือพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้งาน สุดท้ายแล้วล้วนต้องการการบำรุงรักษา ปรับแต่ง หรือต่อยอดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปรไป ดังนั้น “คน” จึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถคงอยู่และก้าวเดินต่อไปได้ 

ในการสัมมนา “กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค Industry 4.0 (Key to Industry 4.0 Workforce Reskill/Upskill/New Skill)” จะกล่าวถึงอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้าน Industry 4.0 จากทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม System Integrator (SI) และสถานศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีหรือทักษะที่จำเป็นต้องเร่งสร้างสำหรับบุคลากรในแต่ละภาคส่วนเพื่อความเท่าทันและอยู่รอดในยุค Industry 4.0 ตั้งแต่ 5S, Kaizen, TWI, JI ไปจนถึง IoT, Autonomous Robots, Big Data, AI เป็นต้น และบทบาทของ NECTEC ในการพัฒนาบุคลากรด้าน Industrial IoT ระดับอาชีวะศึกษา ในเขต EEC

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ในโรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
 • โรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการ, System Integrator ที่สนใจพัฒนาบุคลากรสู่ Industry 4.0
 •  หน่วยงาน บริษัท หรือสถาบัน ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Industry 4.0

กำหนดการ

 • 13.30 – 13.30 น. กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค Industry 4.0
  โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
 • 13.30 – 14.50 น.
  การเสวนา “มองรอบด้าน – อุปสรรค แนวทางและอนาคตของการเตรียมบุคลากรเพื่อความอยู่รอดในยุค Industry 4.0”

ร่วมเสวนาโดย

 1. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
  รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย
  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. คุณนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 3. คุณเสมา พูลเวช
  Senior Facilitator
  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 4. คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน
  หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้น
  สำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ EECi
  และ Lead Trainer ด้าน IoT จากเนคเทค
 • 13.30 – 14.50 น.
  ประเด็นการถาม – ตอบ

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์
  นักวิจัย ทีมระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS)
  เนคเทค สวทช.

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th