หัวข้อสัมมนา

การทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

บริการทดสอบและให้คำปรึกษาด้านการทดสอบระบบซอฟต์แวร์และระบบที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ โดยการทดสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของระบบ ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยโดยห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT) ถือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม มาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) (ใบรับรองที่ : 19T016/0793) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

 1. ระบบซอฟต์แวร์  
  ทดสอบด้านการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional suitability), ด้านประสิทธิภาพ (Performance), ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC25040:2011, ISO/IEC/IEEE29119 -2:2013
 2. ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log System) 
  ทดสอบตามมาตรฐาน มศอ.4003.1 – 2560, ศอ. 2006.3
 3. ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ 
  ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60601-1:2015 Cl.14 Programmable electrical medical system (PEMS)
  ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62304:2006+AMD1:2015
 4. IoT เช่น CCTV เป็นต้น
  ทดสอบด้านการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional suitability), ด้านประสิทธิภาพ (Performance), ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC25040:2011, ISO/IEC/IEEE29119 -2:2013

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

กำหนดการ

 • 15.10 – 15.40 น. ประเด็นการบรรยาย
  • ระบบนิเวศน์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • กระบวนการนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
  • ประโยชน์การทดสอบซอฟต์แวร์จากห้องปฏิบัติการ SQUAT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการทดสอบซอฟต์แวร์
  • ขั้นตอนการให้บริการทดสอบซอฟต์แวร์
  • บริการให้เช่าเครื่องมือทดสอบ Hardware in the loop (HIL)
  • การติดต่อ SQUAT
 • 15.40 – 15.55  น. Case Study : Ip Camera & Mobile application
 • 15.55 – 16.10 น. Q & A 

วิทยากร

 • ดร.พนิตา  เมนะเนตร
 • คุณธนพล วิสุทธิกุล
  งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
  ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)
  เนคเทค สวทช.

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th