หัวข้อสัมมนา

กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค 4.0 (Key factors for Industry 4.0 human capital development)

Facebook
Twitter

การเข้ามาของเทคโนโลยีแห่งอุตสาหกรรมยุค 4.0  ส่งผลให้การทำธุรกิจต้องเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง การบริหารจัดการความสามารถขององค์กรจากนี้ไป จึงต้องการคนที่มีทักษะแตกต่างไปจากเดิม การสร้างคนที่มี entrepreneurial mindset ในทุกระดับชั้น มุ่งมั่นไปด้วย purpose ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น operating system ที่อยู่บนพื้นฐานของ trust และ empathy พร้อมส่งเสริมให้คนเกิดการเรียนรู้และทำงานอย่างคล่องแคล่วและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่พร้อมจะแข่งขันในโลกธุรกิจที่จะกำหนดผู้ชนะในกติกาการเล่นแบบใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบ VUCA

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • HRD, หัวหน้างาน , ผู้บริหาร
 • อาจารย์ / นักศึกษา / บุคลากรด้านการศึกษา

กำหนดการ

 • 09.30 – 09.55 น.
  กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค 4.0 ( Key factors for Industry 4.0 human capital development)
  คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ  
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)
 • 09.55 – 10.00 น. ถาม-ตอบ

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th