ABOUT

NECTEC-ACE 2022

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2565

NECTEC-ACE 2022

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรสำคัญทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท. สวทช.) ร่วมจัดงาน ภายใต้แนวคิด …

“ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”
โดยมุ่งเน้นด้าน Digital Technology for Sustainable Agriculture

นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรยั่งยืน รวมทั้งการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพและเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่  ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชน องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการ เกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีสำหรับภาคการเกษตร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กำหนดการ

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2022: NECTEC-ACE 2022)
เวลา 09.00 – 11.10 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 • นายวันชัย  พนมชัย
  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ชมวีดิทัศน์เปิดงาน
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  กล่าวต้อนรับ
 • ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ก่อร่างสร้างแก่น เกษตรดิจิทัล: Building the Digital Agriculture Infrastructure”
  โดย  ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • การบรรยายเรื่อง “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match”
  โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
 • การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล เพื่อสร้างงาน อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”
  โดย นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
 • การบรรยายเรื่อง “ยกระดับการใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วย Agri-FinTech เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร”
  โดย นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “AIS iFarm นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล 5G และ IoT เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน”
  โดย คุณกรรณิกา ตันติการุณย์ จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “Farmnovation คูโบต้าฟาร์ม นวัตกรรมฟาร์มสู่ความยั่งยืน”
  โดย คุณรัชกฤต สงวนชีวิน จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เสร็จสิ้นพิธีเปิด

การเดินทางมายัง

รถตู้โดยสาร
– อนุสาวรีย์ชัยฯ – มธ.ศูนย์รังสิต
– BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต
– ฟิวเจอร์ปาร์ค – มธ.ศูนย์รังสิต
– ท่าพระจันทร์ – มธ.ศูนย์รังสิต

รถเมล์โดยสาร
– สาย 29 หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต
– สาย 39 อนุสาวรีย์ชัยฯ – ตลาดไท
– สาย 510 อนุสาวรีย์ชัยฯ – มธ.ศูนย์รังสิต

รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงเข้ม)
– สถานีบางซื่อ – รังสิต