หัวข้อสัมมนา

ตะลุยทุ่งนา กับเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

Facebook
Twitter

ประเทศไทยได้มีการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเองในประเทศเพื่อไปช่วยงานด้านเกษตรมากมายหลากหลายเทคโนโลยี แต่การนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงกับการเกษตรไทย พบว่า ยังมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างที่ทำให้การใช้งานจริงต่างจากสิ่งที่คาดหวัง ผู้ที่นำเทคโนโลยีไปเผยแพร่จะต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสาร และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย  ดังนั้น การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จะช่วยนักวิจัยเข้าใจความต้องการใช้งานของเกษตรกรไทย และพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยวิทยากรทุกท่านจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรให้ได้เรียนรู้ เช่น ไลน์บอทโรคข้าว โดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมการนโยบายด้านการเกษตร/นักวิชาการ
 • ภาคเอกชน Startup ด้านการเกษตร / Data analyst

วิทยากร

 • ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
  อาจารย์ประจําภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ดร.นุจรินทร์ จังขันธ์
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • คุณราชันท์ ฟักเมฆ 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลบอท จำกัด
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ดำเนินรายการโดย

คุณวศิน สินธุภิญโญ
นักวิจัยอาวุโส
ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
(ดาวน์โหลดเอกสาร)