หน้าแรก
วัตถุประสงค์
กำหนดการ
Press Release
ประมวลภาพ

English Version

การประชุมวิชาการประจำปี 2543
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2543
เวลา 9.00 - 18.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

การอภิปรายและเรื่องที่น่าสนใจ

กฎหมายธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความต้องการเทคโนโลยี ECTI เพื่อการแพทย์และ สาธารณสุขไทย
IC Design อุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีโอกาส
GIS: GRASS และบทบาทของ GIS กับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่
Cluster Computing: อีกทางออกหนึ่ง ของความต้องการใช้ Supercomputer
In Silico: จากห้องปฏิบัติการ สู่การทดลองในคอมพิวเตอร์
WAP กับอนาคตการสื่อสารไร้สาย ของเมืองไทย
การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอุปกรณ์โทรคมนาคม ของไทย
Opensource กับเศรษฐกิจใหม่
แนวทางการผลักดัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
ทำอย่างไร ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยจาก Hacker (PDF-File ของ อ.ยืน ภู่วรวรรณ)
ซอฟต์แวร์เกมส์กับการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
รู้เรื่องฟิล์มกรองแสง
เตรียมพร้อมรับเศรษฐกิจไทยด้วย
E-commerce
การอบรมเรื่อง ผ่าตัดคอมพิวเตอร์ (พีซี), สร้างเว็บแบบเซียน (เขียนด้วยอะไรดี : PDF-File) และ Linux วันละ 1 รอบ (ช่วงเช้า)

การแสดงนิทรรศการและการแข่งขัน

นำเสนอผลงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของเนคเทค พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน
การประกวดแข่งขันออกแบบวงจรรวม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The First National IC Design Context: NIC 2000)
การประกวดโครงการการแข่งขัน พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The Second National Software Contest: NSC 2000)
การแข่งขันโปรแกรมหุ่นยนต์ โดยจัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (more info..)
การคัดเลือกสุดยอด "โปรแกรมเดินหมากรุกไทย"

สนับสนุนรายการโดย
Internet Thailand Seagate technology

 

ข้อมูลประกอบเอกสารส่วนที่เป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน Get Acrobat

 

NECTEC

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 644-8150..94 ต่อ 723, 725-6
โทรสาร: 644-8137..8

E-Mail: info@nectec.or.th