Logo - NECTEC and Backto NECTEC Homepage
Procurement News - ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อicon ข่าวประชาสัมพันธ์
icon ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
icon ข่าวไอซีที
icon กิจกรรมต่างๆ

สรุปข่าวไอซีที

เนื้อหาข่าวอยู่ในรูปของเอกสาร PDF จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อนจึงจะเปิดอ่านได้

อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการ โครงการทุนวิจัย แหล่งรวมโปสเตอร์เก่า
กลุ่มยานยนต์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวม 8 แผ่น

1

ห้องทดสอบยานยนต์ (ก๊าซธรรมชาติ) RDE5 PDF C3 1 แผ่น

2

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ RDE5 PDF C4 1 แผ่น

3

ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ RDE5 PDF C5 1 แผ่น

4

เครื่องตรวจวัดแอลกฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening TMEC/MEM PDF C70 1 แผ่น

5

คานกลไฟฟ้าจุลภาคสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดทางชีวภาพ TMEC/MEM PDF C71 1 แผ่น

6

ชุดควบคุมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม RDE7 PDF C53 1 แผ่น

7

สถานีตัววัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ RDE7 PDF C53-1 1 แผ่น

8

สถานีตรวจวัดอากาศ RDE7 PDF C54 1 แผ่น


 

ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และสิ่งพิมพ์ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2348
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology