10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์จาก Gartners (Top Strategic Technology Trends 2024)

Facebook
Twitter

ข้อมูลและภาพจาก: Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2024

Gartners เผย 10 เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโต ปรับตัว และสร้างมูลค่าได้อย่างปลอดภัย ในยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

1) AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

คือ กรอบการทำงานที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโมเดล AI อย่างมีธรรมาภิบาล (governance) ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) ความยุติธรรม (fairness) ความทนทานของระบบ (robustness) ความโปร่งใส (transparency) และการปกป้องข้อมูล (data protection) ความน่าเชื่อถือ (reliability) Gartner คาดการณ์ว่าองค์กรที่ใช้ AI TRiSM อย่างจริงจัง จะช่วยโมเดล AI มีความแม่นยำ มีการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง ได้รับการทดสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่การใช้งานจริง และบรรลุมูลค่าทางธุรกิจมากขึ้น

2) CTEM (Continuous Threat Exposure Management)

คือ แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับระบบขององค์กร โดยมีการค้นหา ประเมิน และตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างเนื่อง โดยGartner คาดการณ์ว่า ปี 2026 องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านความปลอดภัยตาม แนวทาง CTEM อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตี หรือ คุกคามทางไซเบอร์ลงสองในสามเท่า โอกาสที่จะเจอช่องโหว่หรือการละเมิดน้อยลงถึงสามเท่า

3) Sustainable Technology

คือ กรอบการทำงานของโซลูชันดิจิทัลที่ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่สนับสนุนความสมดุลด้านระบบนิเวศและสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2027 ผู้บริหารระดับ CIO 25% จะเห็นการเชื่อมโยงของค่าตอบแทนส่วนบุคคลกับผลกระทบทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

4) Platform Engineering

คือ หลักการสร้างและดำเนินการแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง ผ่านการเชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ โดยนักพัฒนาสามารถจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระ น่าเชื่อถือ และปลอดภัย ช่วยเร่งการส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2026 80% ขององค์กรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะจัดตั้งทีม Platform Engineering เพื่อเป็นผู้ให้บริการส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ซ้ำได้สำหรับการส่งมอบแอปพลิเคชันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5) AI-Augmented Development

คือ การใช้เทคโนโลยี AI เช่น GenAI และ Machine Learning เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกวิศวกรซอฟต์แวร์ในออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบและส่งมอบแอปพลิเคชัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการทำงานของวิศวกร ตอบสนองความต้องการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นในการทำธุรกิจ ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2028 วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 75% จะใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดเพิ่มขึ้น จากน้อยกว่า 10% ในต้นปี 2023

6) Industry Cloud Platforms

คือ เทคโนโลยีคลาวด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นการผสมผสานบริการ SaaS, PaaS และ IaaS พื้นฐานเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีฟังก์ชันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามบริบทและความต้องการขององค์กรได้ ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีความคล่องตัวในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดย Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2027 องค์กรมากกว่า 70% จะใช้ Industry Cloud Platforms เพื่อเร่งโปรเจคใหม่ ๆ ทางธุรกิจของตนเพิ่มขึ้น จากน้อยกว่า 15% ในปี 2023

7) Intelligent Applications

คือ แอปพลิเคชันที่เสริมด้วย AI และเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งภายนอก ทำให้แอปมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีข้อมูลเชิงลึกสามารถประเมินและทำความเข้าใจสถานะของธุรกิจ รวมถึงสามารถคาดการณ์หรือให้คำแนะนำ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแอปเหมาะกับความต้องการได้ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดย Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2026 30% ของแอปพลิเคชันใหม่ ๆ จะใช้ AI ในการพัฒนา UI (User Interfaces) ให้สามารถปรับเปลี่ยนสอดคล้องผู้ใช้งาน เพิ่มขึ้น จากต่ำกว่า 5% ในปัจจุบัน

8) Democratized Generative AI

คือ ความสามารถในเข้าถึง GenAI เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ (ภาพ เสียง ข้อความ และอื่นๆ) เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและทักษะใหม่ ๆ กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่พลิกโฉมทศวรรษนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเสนอโอกาส แนวทางในการทำงาน กลยุทธ์ในการแข่งขันใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ โดย Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2026 มากกว่า 80% ของภาคธุรกิจจะใช้ GenAI API , โมเดลหรือแอปพลิเคชันที่ผนวก GenAI ในการกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ในปัจจุบัน

9) Augmented Connected Workforce

คือ กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าที่ได้รับจากแรงงานมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้แอปพลิเคชันอัจฉริยะ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคลากร และการพัฒนาสกิลดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อลดระยะเวลาการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเดิม และใหม่ โดย Gartner คาดการณ์ว่า ในปี 2570 ผู้บริหารไอที 25% จะริเริ่มการเชื่อมโยงพนักงานให้ใช้ Augmented Connected Workforce เพื่อลดเวลาการทำงานในบทบาทสำคัญลง 50%

10) Machine Customers

ลูกค้า หรือ ผู้บริโภคที่ไม่ใช่มนุษย์และมีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (ยกตัวอย่าง ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (ATS) อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะที่สั่งซื้ออะไหล่ทดแทนโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบชิ้นส่วนบกพร่อง ตู้เย็นที่สั่งซื้อของเมื่อปริมาณอาหารเหลือน้อย หรือ รถยนต์ไร้คนขับที่เติมน้ำมันเองได้ เป็นต้น ) ดย Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2028 15 พันล้านผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อ จะมีศักยภาพในการเป็นลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อการซื้อมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2039