ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ และ อว. สานต่อโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ตอบโจทย์บริหารนโยบายเกษตรประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบ Agri-Map ทั้งแบบออนไลน์ผ่าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

เนคเทคนำแอปฯ “รู้ทัน” ร่วมสร้างเกราะป้องกันไข้เลือดออก “ชุมชนเพื่อชุมชน” อย่างยั่งยืนที่ จ.ชลบุรี

“รู้ทัน” แอปพลิเคชันแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างเกราะป้องกันไข้เลือดออก “ชุมชนเพื่อชุมชน” อย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)