ข่าวประชาสัมพันธ์

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช ศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่สาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช.เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ : สื่อและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

เนคเทค สวทช. ร่วมกาชาดและภาคีเครือข่ายเดินหน้าต่อ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้หนีภัยการสู้รบ

สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยภาคีเครือข่าย และเนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เเข็มกระตุ้น