[สัมมนา] รับฟังข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ “ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ประชาพิจารณ์ LPR
งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 09.00-15.00 น.
รูปแบบออนไลน์ (Webex Event)

ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น หรือแสดงภาพวิดีโอย้อนหลังเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้งานด้านการจราจรของประเทศไทยเพื่ออ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะบนท้องถนน ในการจัดหาระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะจำเป็นต้องคำนึงถึงสมรรถนะในการทำงาน แต่หลักเกณฑ์การพิจารณานั้นยังไม่มีการกำหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ทำแต่ละรายมีวิธีการทดสอบสมรรถนะที่แตกต่างกัน และการทดสอบสมรรถนะไม่ได้คำนึงถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่นำเข้ามาใช้งานในประเทศไทย ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถนำข้อมูลสมรรถนะของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ผู้ทำระบุมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดหาระบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานนี้ขึ้น เพื่อใช้อ้างอิงในการวัดสมรรถนะการอ่านป้ายทะเบียนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ได้จัดทำ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

  • เอกสารร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

กำหนดการสัมมนา

ประชาพิจารณ์, LPR

หากท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว โปรด

Cinque Terre
 ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อคิดเห็น

ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 09.00-15.00 น. ทางออนไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทางลิงค์ Webex Event: https://bit.ly/3wxrC33 หรือ สแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

Cinque Terre
เข้าร่วม Webex Event