MENU
Banner

เนคเทคให้การต้อนรับคณะโรงเรียนข่าวทหารบก รุ่นที่ 27

เยี่ยมชม เนคเทค

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้ให้การต้อนรับพันเอกเฉลิมพงศ์ อุประกูล นายทหารปกครอง และคณะบริหารหลักสูตร ชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ 27 โรงเรียนข่าวทหารบก จำนวน 30 นาย ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ประโยชน์กับภาครัฐ และการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำเสนอในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างดี โดยมีนักวิจัยเนคเทค ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่

งานวิจัยหัวข้อ "ความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์"
โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เนคเทค
งานวิจัยหัวข้อ "OnSpec : NECTEC SERS Chips ชิปขยายสัญญาณรามาน"
โดย ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย
หัวหน้าห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง
เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม เนคเทค
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เนคเทค โรงเรียนข่าวทหารบก ความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ ชิปขยายสัญญาณรามาน

วันที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09:36