MENU
Banner

ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน

อาเซียน

สมาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองกับมหาอำนาจและกลุ่มประเทศที่มีการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคต่างๆ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนด้านนิติบัญญัติของไทยที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับงานด้านกฎหมายและพันธกรณีต่างๆ ของอาเซียนที่กำลังจะมีผลกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินชีวิตของคนในสังคม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้การรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างๆ ของอาเซียนไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติรวมไปถึงการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

การดำเนินงานดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน โดยได้รวบรวมและจัดกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่

  • รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน
  • ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน
  • กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ทางเว็บไซต์ http://asean-law.senate.go.th

Asean Law สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน

วันที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2560 13:05