ผู้มีความเสี่ยง (PUI) เตรียมใช้ ! DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

Facebook
Twitter
ddc-care

DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม พร้อมเตรียมเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ตาม พรบ. โรคติดต่อ 2558 คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศภายในวันพรุ่งนี้ (2 เมษายน 2563)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่แพทย์ประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อพบอาการ นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน DDC-Care ยังสามารถติดตามพิกัดแบบเรียลไทม์ รวมถึงบันทึกเส้นทางการเดินทางของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป

*ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ให้ข้อมูล

ผู้มีสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวถึงผู้มีสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าได้รับเชื้อ Covid -19 รวมถึงบุคคลใกล้ชิด
  2. ผู้ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อรวมถึงบุคคลใกล้ชิด

โดยโรงพยาบาลจะแจ้งให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Qr Code ณ โรงพยาบาล หรือแจ้งผ่าน SMS

เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องทำแบบคัดกรองสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน โดยเป็นคำถามเพื่อประเมินเบื้องต้น เช่น อาการไข้ อุณหูมิ อาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เป็นต้น

COVID-19

 

นอกจากนี้ระบบจะเข้าถึงพิกัดสถานที่กักตัวของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์ทุก ๆ 10 นาที และบันทึกเส้นทางการเดินทางย้อนหลังเพื่อประโยชน์ในการติดตามและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการโทรถามอาการและพิกัดของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

COVID-19

 

หากพบกรณีการติดต่อ ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงไม่ทำแบบคัดกรองอย่างต่อเนื่อง หรือออกนอกพิกัดสถานที่กักตัว ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

DDC-Care ปกป้องข้อมูลด้วยความปลอดภัยสูงสูด

ระบบ DDC-Care สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ พิกัดที่อยู่แบบเรียลไทม์ และบันทึกการเดินทางของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ดังนั้นทีมผู้พัฒนาได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยจำกัดผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบและจัดการกับข้อมูลจาก DDC-Care เป็น 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลนั้น ๆ
2. ระดับจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลคนไข้ในระดับจังหวัดของตน
3. ระดับเขต
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลคนไข้ในระดับเขตของตน
4. ระดับประเทศ
กรมควบคุมโรคสามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ในระดับประเทศ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนขอเข้าใช้งานโดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้อนุมัติ โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมูลรายงานสุขภาพ การกระจายตัวของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในลักษณะแผนที่ สถานะความเสี่ยงและพิกัดพื้นที่ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง พร้อมดูบันทึกการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน

ล่าสุดทีมวิจัยและพัฒนา DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 เขต ปัจจุบันทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงฯ จำนวน 173 ราย ณ สถาบันบำราศนราดูรแล้ว ทั้งนี้จะใช้งานจริง ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศภายในวันที่ 2 เมษายนนี้