เนคเทค สวทช. จัดแข่งขัน KidBright – Formula Kid 2021 มุ่งสนับสนุน รร.ประถมฯ พื้นที่ EEC

Facebook
Twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดกิจกรรม “การแข่งขัน  Formula Kid 2021 สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง โดย มีนักเรียน ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจในการแข่งขัน Formula Kid จากบอร์ด KidBright เป็นจำนวนมาก ช่วยให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าร่วมแข่งขัน การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและการให้กำลังใจเพื่อน ๆ ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันควบคุมรถระยะไกลของการแข่งขันในครั้งนี้ เชื่อมั่นจะเกิดการกระตุ้นให้นักเรียนที่มีความสนใจการเรียน coding สามารถต่อยอดความรู้และประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright ร่วมกับการควบคุมทิศทางรถผ่าน ระบบ ESP-now และ NETPIE (IoT) โดยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 ทีมจะอยู่ในพื้นที่ EEC และจะทำการควบคุมรถระยะไกล ผ่านอุปกรณ์จอยสติ๊ก มายังรถ Formula Kid ที่อยู่ในห้องออดิทอเลียม สวทช. 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า “คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Formula Kid 2021 ได้ผ่านการอบรมการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright Simulator และ การเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื้นฐาน เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 300 คน ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ คือ การสอนเขียนโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน และสามารถไปประยุกต์ในกิจกรรมและการสร้างชิ้นงานต่างๆ เช่น ควบคุมการรดน้ำต้นไม้ หรือ การตั้งเวลาเปิดปิดไฟ การแข่งขัน Formula Kid 2021 ก็เป็นอีกกิจกรรมสำหรับควบคุมรถระยะไกล ผ่านแพลตฟอร์มไอโอทีที่ชื่อ NETPIE และเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันในรูปแบบ online และผมขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้การสนับสนุนคุณครูและนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เด็กนักเรียนทุกคนต้องเจอและได้เรียนรู้”

ในการจัดการแข่งขัน “Formula Kid 2021” สำหรับครู อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นคเทค สวทช. ได้ดำเนินการจัดการอบรมหัวข้อการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื้นฐาน ให้กับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ EEC กว่า 80 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ EEC  ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครู อาจารย์และเยาวชนให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ส่งเสริมความเป็นนวัตกร พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Smart Devices & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology ได้มีแนวคิดในการแข่งขัน “Formula Kid 2021” เป็นการแข่งขันควบคุมทิศทางของรถ KidBright ผ่านระบบ ESP-now ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายโดยตรงระหว่างบอร์ด KidBright ทั้ง 2บอร์ด บน Remote controller และตัวรถ เพื่อให้ครู อาจารย์และเยาวชนเกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play

หลักเกณฑ์การจัดแข่งขัน กำหนดให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน (ครู อาจารย์ 1 คน นักเรียน 4 คน) โดยให้สิทธิ์ทีมที่สมัครเข้าร่วม 30 ทีมแรกของแต่ละจังหวัดผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก 

โดย 30 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะแข่งขันกันภายในจังหวัดของตนเอง เพื่อคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของแต่ละจังหวัด ซึ่งโครงการฯ สนับสนุนอุปกรณ์ชุดรถแข่งให้ 5 ทีม/จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่โครงการฯ กำหนด

ผลการแข่งขัน เวที Formula Kid 2021 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 ทีมจะอยู่ในพื้นที่ EEC และจะทำการควบคุมรถระยะไกล ผ่านอุปกรณ์จอยสติ๊ก มายังรถ Formula Kid ที่อยู่ในห้องออดิทอเลียม สวทช.  โดยผู้เข้าแข่งขันต้องบังคับรถแข่งให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด หากผู้เข้าแข่งขันชนสิ่งกีดขวางกรรมการมีสิทธิ์หักคะแนน 

ผู้ชนะ คือ ผู้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการแข่งขัน แต่ไม่เกิน 5 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะตัดสินจากระยะทางที่ไปได้ไกลกว่า (ใกล้เส้นชัย) เป็นผู้ชนะ ถ้ามีการเข้าเส้นชัยพร้อมกัน จะตัดสินจากการหักคะแนนของคณะกรรมการ และผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (จากจุดเริ่มต้น) โดยการขอยกธงไม่เกิน 2 ครั้ง และมีการหักคะแนน 

สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านชำฆ้อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 
(วัดหนองใหญ่)

รางวัลชมเชย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 10 

รางวัลชมเชย
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
(อำนาจคณูปถัมภ์)