คว้ารางวัลชนะเลิศ ! รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ที่ 1 ในเวทีประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense)

Facebook
Twitter
24 พฤษภาคม 2565 คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) ผู้พัฒนาระบบและที่ปรึกษาโครงการ และคุณศิริพร ปานสวัสดิ์ ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ เนคเทค สวทช เดินทางไปมอบรางวัล แก่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.นครปฐม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)
โดยมี รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง และ ว่าที่ รต. ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศมเดช ให้การต้อนรับ และได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการขยายผลโครงการฯ การบูรณาการผลงานวิจัยด้านเกษตรของสวทช.มาใช้ในด้านการศึกษา และ เป้าหมายของโรงเรียนสำหรับการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ได้ร่วมสำรวจพื้นที่แปลงเกษตรที่โรงเรียนฯ พร้อมหารือกับ อาจารย์เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และน้อง ๆ ในทีม ถึงข้อแนะนำในการติดตั้งระบบ HandySense การติดตั้งระบบน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการติดตั้งระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียนต่อไป

สำหรับรางวัลที่โรงเรียนฯ ได้รับ ประกอบด้วย บอร์ด HandySense และเซนเซอร์สนับสนุนโดย บริษัท Synergy Technology จำกัด เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน นำเสนอโครงการ “เกษตรอัจฉริยะด้วย HandySense” โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำการเกษตรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักและการจำหน่ายผลผลิตที่ได้ ในแต่ละวันนักเรียนจะใช้เวลาว่างและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อไปดูแลพืชผักที่ปลูกเอาไว้ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านโค้ดดิ้ง (Coding) พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดนำระบบ HandySense มาช่วยในการปลูกพืชผักในโรงเรียนเพื่อควบคุมอุณหภูมิและการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก และนำพืชผักที่ปลูกได้มาจำหน่ายและเป็นอาหารกลางวันของทางโรงเรียนต่อไป