เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยน Digital Transformation ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในงาน IIFES 2022

Facebook
Twitter

28 ม.ค. 65 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “DX International Forum” ในงาน IIFES 2022 ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐจากแต่ละประเทศ ที่ดำเนินงานในการส่งเสริม Digital Transformation (DX) หรือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล เป็นกลไกใช้วางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น จีน อังกฤษ และไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ได้นำเสนอการดำเนินงานของ เนคเทค สวทช. เพื่อมุ่งส่งเสริม Digital Transformation ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการก่อตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC)” ภายใต้การดูแลของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ นวัตกร นักวิจัยตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ SMC จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย เพื่อมุ่งไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีทางด้าน IoT บริการคลาวด์ และโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากจากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแบบ Real Time สู่การรวบรวม วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะนำร่อง IDA Platform ตั้งเป้าดำเนินการเรื่องการตรวจสอบการใช้พลังงาน (Energy Monitoring) โดยในปัจจุบันได้ดำเนินงานร่วมกับ 15 โรงงาน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ได้ที่
https://www.facebook.com/smceeci

งาน IIFES 2022 ย่อมาจาก “Innovative Industry Fair for E x E Solutions” เป็นงานนิทรรศการอุตสาหกรรมที่ได้รวบรวมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเครื่องมือวัด และรับบควบคุม ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้องนี้ สามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ในการส่งเสริม/ พัฒนาให้เกิด Solution ใหม่ๆ ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 ม.ค. 65 ณ ประเทศญี่ปุ่น และในรูปแบบออนไลน์