NECTEC ACE – Online Series EP2 | TPMAP: BIG DATA กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Facebook
Twitter
nectec-ace-online2

 

ท่ามกลางความท้าทายของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ข้อมูลจาก TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งปัจจุบันถูกใช้งานแล้ว 73 จังหวัด จะช่วยขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยได้อย่างไร?

มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองไปด้วยกันกับ NECTEC-ACE Online Series EP.2 นี้!
nectec-ace-online2

 

สาระสำคัญของการเสวนา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ที่ 6) ดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีชื่อระบบว่า Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) โดยมีเป้าหมายให้เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่นโยบายการปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Policy)

ในช่วงที่ผ่านมา TPMAP ได้มีการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนแล้วทั่วประเทศถึง 73 จังหวัด ครอบคลุมมิติความยากจนด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ด้านสุขภาพ และด้านสภาพที่อยู่อาศัย โดยมีผลการดำเนินงานในเบื้องต้นอย่างน่าสนใจ

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการนำระบบ TPMAP ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและชี้เป้าผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างแม่นยำ เปรียบเสมือนทีมพัฒนาจังหวัดฯ สามารถเดินไปเคาะประตูหน้าบ้านผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานได้แบบ Real Time โดยมุ่งหวังที่จะขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนในทั้ง 5 มิติของคนไทย เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ อย่างไรก็ตามความท้าทายในการใช้งานระบบฯ ยังมีอีกมาก รวมถึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

เวทีเสวนาในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความสำเร็จของ “สมุทรสงครามโมเดล” และหน่วยงานสำคัญของชาติที่จะร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ TPMAP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไป

หัวข้อการเสวนา

สมุทรสงครามโมเดล กับการแก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายชรัส บุญณสะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
การน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
TPMAP กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่
โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)

ดำเนินรายการ โดย

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
พร้อมด้วยคุณ SUTHICHAI AI
ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์

ช่องทางรับชม

รับชมพร้อมกัน ! ในวันศุกร์ที่ 6 พฤจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่าน Live | ถ่ายทอดสด 3 ช่องทาง ดังนี้