SMC จัดกิจกรรม “SMC Forum in MiRA & SUBCON EEC 2022”

Facebook
Twitter

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) จัดกิจกรรม “SMC Forum in MiRA & SUBCON EEC 2022” ณ ห้อง Theater, Exhibition Hall 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยนำองค์ความรู้นำนวัตกรรมไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยืน คาดหวังให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและเสวนาไปวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ในโรงงานหรือบริษัทของตัวเองเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ EXIM Bank, BOI, AIS (ภายในงาน) ได้อย่างสูงสุด

ในโอกาสนี้คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เนคเทค สวทช. ตัวแทนกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ Scaling the Smart manufacturing: The value of an ecosystem, Strategic alliances and value co-creation. กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาและเส้นทางสู่อุตสาหกรรมสู่ 4.0 ปัญหาของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งสามารถแก้โจทย์ด้วย ecosystem ของ SMC ได้อย่างไร พร้อมแนะนำSMC และเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจมาเยี่ยมชมในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งบรรยายถึงเป้าหมายของSMC งานวิจัยที่จะมาช่วยสนับสนุน บริการทั้ง 5 ด้านของSMC แบบประเมินตนเองอุตสาหกรรมไทย ในชื่อ Thailand i4.0 index

ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์จากพันธมิตรของSMC ในการเสวนา Connecting the Dots : How SMC Members Co-create โดยผู้แทน Technology Vendor คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing Management Unit บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ผู้แทน System Integrator คุณศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ไอโอที จำกัด และผู้แทน โรงงานอุตสาหกรรม คุณศิริวรรณ รุจิมิตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ดำเนินการเสวนา โดยดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช.
ส่งท้ายด้วยกิจกรรม Workshop: สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยคุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บรรยายถึงภาพรวมสิทธิประโยชน์ BOI มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการ 6 ด้านการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ Workshop Mockup Case: “ตัวอย่างการกรอกแบบประกอบ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”โดย ดร. วุฒิภัทร คอวนิช นักวิจัยกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เนคเทค สวทช.

ส่งท้ายด้วยกิจกรรม Workshop: สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บรรยายถึงภาพรวมสิทธิประโยชน์ BOI มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการ 6 ด้านการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ Workshop Mockup Case: “ตัวอย่างการกรอกแบบประกอบ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”โดย ดร. วุฒิภัทร คอวนิช นักวิจัยกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม เนคเทค สวทช.

ภายในงานได้จัดแสดงผลงาน 3 ผลงานด้วยกัน ได้แก่

  • ชุดจัดแสดงตัวอย่างการประยุกต์การทำงานของอุตสาหกรรมผ่านระบบ 5G
  • ชุดจัดแสดง IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม พร้อมด้วย URCONNECT อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ ของเครื่องจักร
  • ชุดจัดแสดงอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพมอเตอร์ (Smart Sensor for Smart Maintenance)

นอกจากนี้ EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มาร่วมตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการด้วย