เนคเทคต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เยี่ยมชม ThaiSC

Facebook
Twitter
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จำนวน 35 คน วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ การทำแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่สำคัญของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้สร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแนะนำพื้นที่อาคาร INC2   พร้อมนำชมระบบ LANTA Supercomputer  ของ ThaiSC