เทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิด

ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลในแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ (Machine-readable Data) และเปิดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่คิดมูลค่า (Open License) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Open Innovation)

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของภาคเอกชนแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย เปิดเผย เชื่อมโยงและโปร่งใส ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

เกี่ยวกับ Open-D

Open-D ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการของความเป็นสากลด้าน Open Data โดยได้พัฒนาและผนวกความสามารถของซอฟแวร์ CKAN (https://ckan.org/) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ชนิดโอเพนซอร์ส ที่ได้รับความนิยมในการนำไปให้บริการเว็บไซต์บัญชีข้อมูล (data catalog) สำหรับข้อมูลเปิด (open data) ทั่วโลก ที่สำคัญได้แก่ เว็บไซต์ Data.gov Data.gov.sg Data.gov.au Data.go.th เป็นต้น 

โดย Open-D เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นรองรับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยทั้งในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ การรองรับการสืบค้นข้อมูลภาษาไทย และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในด้านต่างๆ ในด้านการจัดการข้อมูล เช่น เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟชนิดต่างๆ (Data visualization tools) เครื่องมือสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data publishing tools) เป็นต้น โดย Open-D ให้บริการทั้งในรูปแบบของส่วนขยายของ CKAN (CKAN extension) และซอฟแวร์ที่สามารถนำไปติดตั้งใช้งานในหน่วยงานได้

Features

Data Catalog

สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลที่ สอดคล้องกับมาตรฐานภาครัฐและรองรับการเชื่อมโยงบัญชีข้อมูล

Data Playground

สนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิด เพื่อวิเคราะห์จัดทำรายงานเชิงสรุปในรูปแบบตาราง แผนที่ กราฟ

Data Governance

สนับสนุนการทำงานของบริกรข้อมูล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร

Data Connect

สนับสนุนการสร้างชุดข้อมูลเปิดจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานในแบบฐานข้อมูลหรือ API

CKAN Open-D พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนโครงการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government data catalog) และเว็บไซต์ Data.go.th เพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วนที่ต้องการให้บริการข้อมูลแบบเปิด

โดย CKAN Open-D มีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและให้บริการข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Data.go.th ได้ต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป

ติดตั้ง CKAN Open-D

Powered by CKAN Open-D

Contact

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.)
อีเมล: open-d@nectec.or.th

© OPEN-D 2021 | Powered by NECTEC