Logo Thai School.gif Visit our educational webpages Go to Main Homepage
Go to Support and Technical service page Visit our activity archive

เขตการศึกษา 6 : โรงเรียนในโครงการที่ได้รับการจัดสรรบัญชีอินเทอร์เน็ตแล้ว
02 November 2004

ชัยนาท  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. คุรุประชาสรรค์ | 230 หมู่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-481438-9
 2. ชยานุกิจพิทยาคม | ถ.สายเอเชีย ต.โพนางคำออก  | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-432018
 3. ชัยนาทพิทยาคม | ต.บ้านกล้วย | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-411645
 4. ชัยนาทพิทยาคม 2 | ต.เขาท่าพระ | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-414412-3
 5. บุญนาคพิทยาคม | ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-426248
 6. วัดสิงห์ | 66 ม.1 ต.มะขามเฒ่า  | อ.วัดสิงห์ | ชัยนาท | 17120 | เบอร์โทร 056-461372
 7. ศรีสโมสรวิทยา | 192 หมู่1 ต.กุดจอก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท | อ.วัดสิงห์ | ชัยนาท | 17120 | เบอร์โทร 056-412616
 8. ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท | 83 ม.8 ต.ธรรมามูล | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-412217
 9. สรรพยาวิทยา | ต.สรรพยา | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-499154
 10. สาครพิทยาคม | ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17170 | เบอร์โทร 056-431380-1
 11. หันคาพิทยาคม | ถ.หันคา-บ้านไร่ หมู่1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-451184
 12. หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ | หมู่3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-489115
 13. ห้วยกรดวิทยา | หมู่7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-438078
 14. อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ | หมู่3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17110 | เบอร์โทร 056-491322-3
 15. เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | หมู่8 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท | อ.เนินขาม | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-451508
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. วัฒนาชัยนาท | 4/6 ถนนชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-411324
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร | ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17110 | เบอร์โทร 056-431305
 2. ชุมชนวัดมาติการาม | ม.5 ต.ห้วยกรดพัฒนา  | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-438090
 3. บางไก่เถื่อน | ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-433511
 4. บ้านกะบกเตี้ย | ต.กะบกเตี้ย | อ.เนินขาม | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 
 5. บ้านท่าไม้ | ม.5 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยน | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท |   | เบอร์โทร 056-412622
 6. บ้านหนองขุ่น | ต.หนองขุ่น | อ.วัดสิงห์ | ชัยนาท | 17120 | เบอร์โทร 056-430088
 7. วัดจันทร์ | ม.9 ต.ห้อยกรด อ.สรรคบุรี | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-438097
 8. วัดท่าโบสภ์ | ม.2 ต.สามง่ามท่าโบสภ์ อ.หันคา | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-489114
 9. วัดธรรมมิกาวาส | ม.5 ต.โพงาม | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-484245
 10. วัดบำเพ็ญบุญ | ม.3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-438096
 11. วัดบ้านหนอง | หมู่ 9 ต.ตลุก  | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-433375
 12. วัดพระแก้ว | ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-481390
 13. วัดวิจิตรรังสรรค์ | หมู่ที่ 7 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-437076
 14. วัดศรีวิชัย | ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-411307
 15. วัดหัวหว้า | ต.ไร่พัฒนา | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17170 | เบอร์โทร 
 16. วัดอัมพวัน | ม.7 ต.ท่าชัย อ.เมือง | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-414865
 17. วัดอู่ตะเภา | ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17110 | เบอร์โทร 056-431301
 18. วัดโพธาราม | ม.5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-481326
 19. วัดโพธิ์งาม | ม.1 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-484196
 20. วัดโพธิ์ทอง | 14 ม.6 ต.บางขุด  | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-401081
 21. อนุบาลชัยนาท | ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-411278
 22. อนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) | ม.4 ต.คุ้งสำเภา | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17110 | เบอร์โทร 056-491286
 23. อนุบาลวัดสิงห์(ชุมชนวัดปากคลอง) | ม.1ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ | อ.วัดสิงห์ | ชัยนาท | 17120 | เบอร์โทร 056-461367
 24. อนุบาลสรรคบุรี | 270/4 ม.8 ต.แพรกศรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท | อ.สรรคบุรี | ชัยนาท | 17140 | เบอร์โทร 056-481325
 25. อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) | 695 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-451439
 26. อนุบาลเนินขาม | 74 ม.1 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท | อ.เนินขาม | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-451497
 27. อนุบาลเมืองชัยนาท | ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-412681
 28. เขื่อนเจ้าพระยา | ม.4 ต.บางหลวง  | อ.สรรพยา | ชัยนาท | 17150 | เบอร์โทร 056-412680
 29. ไทยรัฐวิทยา 57 | 211 ม.2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17110 | เบอร์โทร 056-434238
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพหันคา | 219 ถ.หันคา-บ้านไร่ ต.เนินขาม  | อ.หันคา | ชัยนาท | 17130 | เบอร์โทร 056-411342
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | 134 ม.3 ต.หางน้ำสาคร | อ.มโนรมย์ | ชัยนาท | 17170 | เบอร์โทร 056-431512
 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท | ถ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ  | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย | อ.เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 17000 | เบอร์โทร 056-412018

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 49 โรงเรียน

พระนครศรีอยุธยา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 117 หมู่ 5 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-244591
 2. ท่าช้างวิทยาคม | ม.3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาๅ | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035- 359900
 3. ท่าเรือนิตยานุกูล | 75 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ฝั่งเหนือ อ.ท่าเรือ | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 81150 | เบอร์โทร 341120
 4. นครหลวงอุดมรัชต์วิทยา | 124 หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359800
 5. บางซ้ายวิทยา | ม.6 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13270 | เบอร์โทร 035-375108
 6. บางบาล | 84 ม.1ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-286479
 7. บางปะหัน | ต.บ้านลี่  | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-381630
 8. บางปะอินราชานุเคราะห์1 | 214 ม.6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 81110 | เบอร์โทร  261178
 9. บางปะอิน | ถ.พระจอมเกล้า ต.บ้านเลน  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-261077
 10. บางไทรวิทยา | ม.3 ต.บางไทร  | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-371250
 11. บ้านแพรกประชาสรรค์ | ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก | อยุธยา | 13240 | เบอร์โทร 035-386020
 12. ปากกรานพิทยา | ต.ปากกราน  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 
 13. ผักไห่ \"สุทธาประมุข\" | ม.7 ต.อมฤต  | อ.ผักไห่ | อยุธยา | 13120 | เบอร์โทร 035-3912645
 14. ภาชี สุนทรวิทยานุกูล | 329 ถ.ภาชี-นครหลวง ต.ภาชี  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13140 | เบอร์โทร 035-311131
 15. มหาราช ประชานิมิต | ม.2 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13150 | เบอร์โทร 035-389131
 16. ลาดงาประชาบำรุง | 70 ต.ลาดงา  | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-720063
 17. ลาดชะโดสามัคคี | ม.6 ต.จักราช  | อ.ผักไห่ | อยุธยา | 13280 | เบอร์โทร 035-391616
 18. ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 54/15 ม.5 ต.พระยาบันลือ | อ.ลาดบัวหลวง | อยุธยา | 13230 | เบอร์โทร 035-379190
 19. วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) | ต.ชะแมน อ.วังน้อย | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 271352
 20. วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ | ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13120 | เบอร์โทร 035-391589
 21. วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 84 หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 035-271010
 22. สาคลีวิทยา | ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 35-289111
 23. หนองน้ำส้มวิทยาคม | หนองน้ำส้ม อ.อุทัย | อ.อุทัย | อยุธยา | 92140 | เบอร์โทร 035-245952
 24. อยุธยานุสรณ์ | 773 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-251028
 25. อยุธยาวิทยาลัย | ถ.ป่าโทน ม.2 ต.ประตูชัย | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-241099
 26. อุทัย | ต.อุทัย  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13210 | เบอร์โทร 035-356241
 27. เสนา เสนาประสิทธิ์ | ข.39 ในเขตเทศบาลเมืองเสนา ถ.วิไลเสนา  | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-201099
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. จิระศาสตร์วิทยา | 45 หมู่1 ต.ประตูชัย  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 
 2. ยอแซฟอยุธยา | 30 ม.11 ต.สำเภาล่ม  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-242589
 3. รอตเสวกวิทยา | 331 ภาชี ภาชี | อ.ภาชี | อยุธยา | 13140 | เบอร์โทร 035-311042
 4. อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ | หมู่ 2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-241889
 5. เทคโนโลยีอยุธยา | ต.21/48 ม.2 ต.ท่าวาสุกรี | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-2421797
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. คอตัน | ม.5 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย | อ.บางซ้าย | อยุธยา | 13270 | เบอร์โทร 035-375225
 2. จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ | หมู่ 1 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร -
 3. ชลประทานอนุเคราะห์ | หมู่ที่ 5 ต.พยอม  | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 035-361330
 4. ชุมชนวัดกำแพง | ม.4 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-261124
 5. ชุมชนวัดบ้านร่อม | ม.2 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร 035-223220
 6. ชุมชนวัดสำพะเนียง | 136 ม.6 ต.สำพะเนียง  | อ.บ้านแพรก | อยุธยา | 13240 | เบอร์โทร 035-386118
 7. ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) | ม.4 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359516
 8. ชุมชนวัดโขดเขมารามฯ | ม.2 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร -
 9. ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ | ม.1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี | อ.ภาชี | อยุธยา | 13140 | เบอร์โทร 035-311267
 10. ตำหนักเพนียด | หมู่ 3 ต.สอนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร -
 11. บ้านข่อยโทน | ม.4 ต.เสนา | อ.อุทัย | อยุธยา | 13210 | เบอร์โทร 035-711437
 12. บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 | ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุ | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา |   | เบอร์โทร 035-242475
 13. บ้านบางพลี | ต.บางพลี อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-371247
 14. ปฐมวิทยาคาร | หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร -
 15. ประชาผดุงวิทย์ | หมู่ที่ 7 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร 
 16. ประตูชัย | ม.2ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-245419
 17. พรพินิตพิทยาคาร | หมู่ 4 ต.สำเภาล่ม  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-243332
 18. มาลาอีสงเคราะห์ | ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง | อ.ลาดบัวหลวง | อยุธยา | 13230 | เบอร์โทร -
 19. ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ | หมู่4 ต.ลาดงา อ.เมือง | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-720142
 20. ลาดงาวิทยาคม | ม.3 ต.ลาดงา  | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-720140
 21. ลาดบังหลวง | 195/69 ม.3 ต.ลาดบังหลวง อ.ลาดบังหลวง | อ.ลาดบัวหลวง | อยุธยา | 13230 | เบอร์โทร 035-379460
 22. วัดกระแชง | ม.2 ต.กระแชง  | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-213159
 23. วัดกษัตราธิราช | หมู่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-241808
 24. วัดกอไผ่ | ม.3 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-211418
 25. วัดกุฎิประสิทธิ์ | ม.1 ต.สำไทร อ.วังน้อย | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 035-3622711
 26. วัดกุฎีลาย | 4/1 หมู่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-713379
 27. วัดขวิด | ม.5 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-286268
 28. วัดชุมพลนิกายาราม | 73 ม.4 ถ.พระจอมเกล้า ต.บ้านเลน  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-261013
 29. วัดช่างทอง | หมู่ 1 ต.เกาะเรียน อ.อยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-235370
 30. วัดช้างใหญ่ | หมู่ 1 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-713264
 31. วัดตะกู | ม.4 ต.วัดตะกู | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 
 32. วัดทรงกุศล | หมู่ 6 ต.เกาะเรียน อ.อยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-243061
 33. วัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต) | ม.2 ต.คลองสะแก | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359517
 34. วัดทุ่งมน | ม.2 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร -
 35. วัดท้าวอู่ทอง | ม.4 ต.บ้านใหม่ | อ.บ้านแพรก | อยุธยา | 13240 | เบอร์โทร 035-386122
 36. วัดธรรมนาวา | ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 13180 | เบอร์โทร 035-219764
 37. วัดธรรมรส | ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13150 | เบอร์โทร 035-389245
 38. วัดนาค | เลขที่ 7 ต.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-381497
 39. วัดบางกะทิง | ต.หัวเรื่อง | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 
 40. วัดบางปลาหมอ | ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-252869
 41. วัดบางเคียน | ม.7 ต.บางกระสั้น | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-261995
 42. วัดบึง | 19 หมู่ 6 ต.วังแดง | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร 
 43. วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) | ถ.นครหลวง-ภาชี ต.บ้านชุ้ง | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359511
 44. วัดบ้านช้าง | ม.10 ต.ลำตาเสา | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 035-275002
 45. วัดบ้านม้า | ม.3 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-301573
 46. วัดบ้านสร้าง | ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-330297
 47. วัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" | สปช เสนา อ.เสนา | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-201329
 48. วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) | หมู่ 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-244797
 49. วัดป่าคา (เจริญอรุณราษฎร์) | ม.3 ต.โคกช้าง  | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-718076
 50. วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) | หมู่ 3 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-245432
 51. วัดพุทไธศวรรย์ | หมู่ 8 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-243333
 52. วัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์) | เลขที่ 70 ม.5 ต.ไผ่ล้อม | อ.ภาชี | อยุธยา | 13140 | เบอร์โทร 035-311283
 53. วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธ์ประชาสรรค์) | ม.6 ต.มหาพราหมณ์  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-399484
 54. วัดลาย(ทวีปัญญา) | ม.2 ต.บางพระครู อ.นครหลวง | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359507
 55. วัดลุ่ม | ม.2 ต.โพธิ์สาวหาญ  | อ.อุทัย | อยุธยา | 13210 | เบอร์โทร 035-711486
 56. วัดศรีประชา | ต.ชะแมบ | อ.วังน้อย | อยุธยา | 13170 | เบอร์โทร 035-271294
 57. วัดศรีภวังค์ | ม.1 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-713025
 58. วัดสฎางค์ | ต.ท่าเจ้าสนุก | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร 035-341817
 59. วัดสนทราราม | ม.1 ต.ห่อหมก อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร -
 60. วัดสนามไชย | ม.6 ต.สนามชัย อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 
 61. วัดสว่างอารมณ์ | ม.1 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร -
 62. วัดสะตือ | ต.ท่าหลวง | อ.ท่าเรือ | อยุธยา | 13130 | เบอร์โทร 035-224096
 63. วัดหนองไม้ซุง | ม.1 ต.หนองไม้ซุง | อ.อุทัย | อยุธยา | 13210 | เบอร์โทร 035-345936
 64. วัดหันตรา(เวชสมานราษฎร์นุกูล) | หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 
 65. วัดอินกัลยา | ม.1 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-381498
 66. วัดเกตุ | หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-713117
 67. วัดเกาะเลิ่ง | ม.1 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-301722
 68. วัดเปรมปรีชา | ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน | อ.บางปะอิน | อยุธยา | 13160 | เบอร์โทร 035-210955
 69. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) | ต.บางนางร้า  | อ.บางปะหัน | อยุธยา | 13220 | เบอร์โทร 035-381504
 70. วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ | 69 ม.2 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช | อ.มหาราช | อยุธยา | 13150 | เบอร์โทร 035-386255
 71. วัดโบสถ์ | ต.บ้านแพรก | อ.บ้านแพรก | อยุธยา | 13240 | เบอร์โทร 035-386114
 72. วัดโพธิ์แตงใต้ | ต.โพแตง อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-366011
 73. วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) | ต.บ้านแพน | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-203013
 74. วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังษี) | ม.2 ต.ไผ่ลิง | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-243027
 75. วัดใหญ่ | ต.สามไถ อ.นครหลวง | อ.นครหลวง | อยุธยา | 13260 | เบอร์โทร 035-359501
 76. วัดใหม่ | ม.7 ต.กบเจา | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-726488
 77. วัดไทรน้อย | หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล | อ.บางบาล | อยุธยา | 13250 | เบอร์โทร 035-307338
 78. วัดไทรโสภณ | 8 ต.บ้านเกาะ  | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 
 79. วัดไผ่ | ต.บ้านเกาะ | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-322233
 80. ศรีบางไทร | ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-371246
 81. สัตตปทุมบำรุง | ม.4 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง | อ.ลาดบัวหลวง | อยุธยา | 13230 | เบอร์โทร 035-379458
 82. สุดินสหราษฎร์ | ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-321244
 83. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา | หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกร  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-251133
 84. อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ | ม.2 ต.ลาดบังหลวง อ.ลาดบัวหลวง | อ.ลาดบัวหลวง | อยุธยา | 13230 | เบอร์โทร 035-379181
 85. เชียงรากน้อย | ม.9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13180 | เบอร์โทร 035-361373
 86. ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) | 18 หมู่ 3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-366013
 87. ไทยรัฐวิทยา 3 | ม.7 ตงบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-371244
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพเสนา | วิทยาลัยการอาชีพเสนา อ.เสนา | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-217136
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | ต.โพธิ์แตง  | อ.บางไทร | อยุธยา | 13290 | เบอร์โทร 035-366250
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 25 ม.2 ต.หัวรอ | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-252376
 4. สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศร | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-245506
 5. สำนักงานประถมศึกษาอำเภอบางไทร | หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร | อ.บางไทร | อยุธยา | 13190 | เบอร์โทร 035-371243
 6. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเสนา | ถ.กิตติขจร ต.สามกอ | อ.เสนา | อยุธยา | 13110 | เบอร์โทร 035-201401
 7. เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร | ม.5 ต.บ้านเกาะ | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-252150
 8. ชุมชนป้อมเพชร  | ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-241966
 9. เทศบาลสรรพสามิตบำรุง  | ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย  | อ.พระนครศรีอยุธยา | อยุธยา | 13000 | เบอร์โทร 035-242130

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 128 โรงเรียน

ลพบุรี  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 22110 | เบอร์โทร 01-9874735
 2. ชัยบาดาลพิทยาคม | ต.บางค่อม | อ.ชัยบาดาล | ลพบุรี | 15130 | เบอร์โทร 036-643269
 3. ชัยบาดาลวิทยา | ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี | อ.ชัยบาดาล | ลพบุรี | 15130 | เบอร์โทร 461543
 4. ดงตาลวิทยา | ม.12 ต.งิ้วราย | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 
 5. ท่าวุ้งวิทยาคาร | ม.4 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี | อ.ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | เบอร์โทร 036-481206
 6. ท่าหลวงวิทยาคม | 55 ม.9 ถ.ม่วงค่อม-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง | อ.ท่าหลวง | ลพบุรี | 15230 | เบอร์โทร 036-461922
 7. บางกะพี้ปานเลิศวิทยา | บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 92160 | เบอร์โทร 
 8. บ้านข่อยวิทยา | ต.บ้านข่อย  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 45190 | เบอร์โทร 
 9. บ้านชีวิทยา | ต.บ้านชี  | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 15110 | เบอร์โทร 036-489114
 10. บ้านหมี่วิทยา | สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 15110 | เบอร์โทร 036-471031
 11. บ้านเบิกวิทยาคม | ม.8 ต.บ้านเบิก | อ.ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | เบอร์โทร 036-655403
 12. ปิยะบุตร์ | 133 ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 15110 | เบอร์โทร 036-471256
 13. พระนารายณ์ | ต.ท่าศาลา | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-413111
 14. พัฒนานิคม | พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 82000 | เบอร์โทร 491338
 15. พิบูลวิทยาลัย | ถ.นารายณ์มหาราช | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411051
 16. ราชประชานุเคราะห์33 | ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง | อ.หนองม่วง | ลพบุรี | 15170 | เบอร์โทร 01-2162874
 17. วินิตศึกษา (ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) | 10 ถนนเพทราชา ต.ท่าหิน | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 421088
 18. สระโบสถ์วิทยาคาร | ต.สระโบสถ์ | อ.สระโบถส์ | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-439077
 19. หนองม่วงวิทยา | 164 หมู่ 3 ต.หนองม่วง  | อ.หนองม่วง | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-431490
 20. หนองรีวิทยา | ต.หนองรี กิ่งอ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี | อ.ลำสนธิ | ลพบุรี | 15190 | เบอร์โทร 036-633213
 21. โคกกะเทียมวิทยาลัย | ต.เขาพระงาม | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-486333
 22. โคกตูมวิทยา | ต.โคกตูม | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-499176
 23. โคกสลุงวิทยา | โคกสลุง อ.พัฒนานิคม | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 92120 | เบอร์โทร 441930
 24. โคกสำโรงวิทยา | ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-441336
 25. โคกเจริญวิทยา | ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี | อ.โคกเจริญ | ลพบุรี | 15250 | เบอร์โทร 036-651121-4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. กำจรวิทย์ | เลขที่162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411442
 2. จารึกล้อมวิทยา | 201 ม.8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-441339
 3. จินดารัตน์ | 85 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 412-963
 4. ทองทาบพิทยา | 73/1 ม.10 ต.หนองม่วง | อ.หนองม่วง | ลพบุรี | 15170 | เบอร์โทร 036-431300
 5. นารายณ์วิทยา | 424 ถ.เทศบาล ต.ลำนารายณ์ | อ.ชัยบาดาล | ลพบุรี | 15130 | เบอร์โทร 
 6. บรรจงรัตน์ | 77 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411678
 7. พณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์ | 426/4 ถ.ท่าดินดำ ต.ลำนารายณ์ | อ.ชัยบาดาล | ลพบุรี | 15130 | เบอร์โทร 
 8. พัฒนปัญญา | 120 ม.4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-424816
 9. ศรีแก้วอนุกูล | 60 ถ.ศรีสำโรง  | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-441364
 10. อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ | ถ.ทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล | อ.ชัยบาดาล | ลพบุรี | 15130 | เบอร์โทร 036-462008
 11. เพ็ญพัฒนา | 191 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคม พัฒนานิคม | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 15140 | เบอร์โทร 036-491211
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ท่าวุ้ง | ต.ท่าวุ้ง | อ.ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | เบอร์โทร 036-481167
 2. บ้านทะเลทอง | ม.3 ต.โคกเจริญ | อ.โคกเจริญ | ลพบุรี | 15250 | เบอร์โทร 
 3. บ้านนกเขาเปล้า | 45 ต.เพนียด | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-640140
 4. บ้านมะม่วงเจ็ดต้น | ถ.สุระนารายณ์ ต.วังเพลิง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 
 5. บ้านวังเพลิง | 126 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-426657
 6. บ้านสามเรือน (วันครู 2500 ) | ต.พรหมมาสตร์ | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-412569
 7. บ้านเขาทับควาย | หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 
 8. บ้านเนินจันทร์ | ต.ดงมะรุม | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 
 9. บ้านโคกตูม | หมู่ที่ 2 ต.โคกตูม  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-499201
 10. บ้านโคกแสมสาร | หมู่ 4 ต.โคกแสมสาร | อ.โคกเจริญ | ลพบุรี | 15250 | เบอร์โทร 036-426214
 11. พรหมรังษี | ต.ดีลัง | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 15140 | เบอร์โทร 553079
 12. พิบูลปัทมาคม | ต.สนามแจง | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 15110 | เบอร์โทร 036-471550
 13. พิบูลสงเคราะห์1 | ต.นิคมสร้างตนเอง | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-281503
 14. วัดสิริจันทรนิมิตร | ต.เขาพระงาม | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15160 | เบอร์โทร 036-486771
 15. วัดหนองพิมาน | ต.โคกสำโรง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร -
 16. วัดหนองมน | ม.12 ต.บางงา | อ.ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 15150 | เบอร์โทร 036-637164
 17. วัดโคกหม้อ | ม.9 ต.โพธิ์เก้าต้น | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 
 18. วัดโคกโพธิกุญชร | ต.ตะลุง | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-656488
 19. วัดโพธิ์ระหัต | ต.บางขันหมาก | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-420304
 20. อนุบาลท่าหลวง | หมู่9 ต.ท่าหลวง | อ.ท่าหลวง | ลพบุรี | 15230 | เบอร์โทร 036-646146
 21. อนุบาลบ้านเพนียด | ต.เพนียด | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-653115
 22. อนุบาลพัฒนานิคม | ม.6 ต.พัฒนานิคม | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 15140 | เบอร์โทร 
 23. อนุบาลลพบุรี | ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุมศร | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411043
 24. อนุบาลสระโบสถ์ | หมู่ 9 ต.สระโบสถ์ | อ.สระโบถส์ | ลพบุรี | 15240 | เบอร์โทร 
 25. อนุบาลโคกเจริญ | หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ | อ.โคกเจริญ | ลพบุรี | 15250 | เบอร์โทร 034-651132
 26. เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) | พหลโยธิน ต.ทะเลชุมศรี  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411269
 27. โคกลำพานวิทยา | ม.3 ต.โคกลำพาน | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-423809
 28. โคกสำโรง | ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง  | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-441336
 29. ไทยรัฐวิทยา1 | ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-422747
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | 139 ม.6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย ต.ป่าตาล  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-626242
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | 25 ถ.สาย 4 ซ.21 ม.4 ต.พัฒนานิคม  | อ.พัฒนานิคม | ลพบุรี | 15140 | เบอร์โทร 036-491370
 3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411083
 4. เทศบาล 1 บ้านท่าหิน | ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าหิน  | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411895
 5. เทศบาล 2 วัดกวิศราราม | ต.ท่าหิน | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 036-411669
 6. เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม | ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง | อ.โคกสำโรง | ลพบุรี | 15120 | เบอร์โทร 036-441856
 7. เทศบาล 3 วัดคลองสายบัว | ต.ทะเลชุมศร | อ.เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | เบอร์โทร 
 8. เทศบาลบ้านหมี่  | 1/6 ถนนเทศบาล ต.บ้านหมี่  | อ.บ้านหมี่ | ลพบุรี | 15110 | เบอร์โทร 036-471460

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 73 โรงเรียน

สระบุรี  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม | 1/1 ม.10 ต.คชสิทธิ์  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18250 | เบอร์โทร 036-375112
 2. ดอนพุดวิทยา | 121 ม.2 ต.ดอนพุด | อ.ดอนพุด | สระบุรี | 18210 | เบอร์โทร 036-395050
 3. บ้านหมอพัฒนานุกูล | 142 ม.12 ต.บ้านหมอ  | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-201191
 4. ประเทียบวิทยาทาน | ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377456
 5. ปากเพรียววิทยาคม | 42 ถ.สระบุรี-โคกกรุง ต.ปากข้าวสาร | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-314138
 6. พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา | ต.พุกร่าง | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-267880
 7. พุแควิทยา | 175 ม.4 ต.พุแค | อ.เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 18240 | เบอร์โทร 036-267584
 8. มวกเหล็กวิทยา | ถ.มิตรภาพ  | อ.มวกเหล็ก | สระบุรี | 18180 | เบอร์โทร 036-341777
 9. วังม่วงวิทยาคม | 110 ม.5 ต.วังม่วง | อ.วังม่วง | สระบุรี | 18220 | เบอร์โทร 036-359005
 10. สระบุรีวิทยาคม | 532 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211206
 11. สองคอนวิทยาคม | ถ.อดิเรกสาร ต.สองคอน | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-244524
 12. สุธีวิทยา | 50 ม.5 ต.พระพุทธบาท  | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-266592-3
 13. หนองแคสรกิจพิทยา | ถ.เศรษฐสมบูรณ์ ต.หนองแค | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 036-371211
 14. หนองแซงวิทยา | ร.ร.หนองแซงวิทยา  | อ.หนองแซง | สระบุรี | 18170 | เบอร์โทร 036-399155
 15. หนองโดนวิทยา | ต. หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี | อ.หนองโดน | สระบุรี | 18190 | เบอร์โทร 036-397229
 16. หินกองวิทยาคม | ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยทราย  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 371404
 17. เสาไห้วิมลวิทยานุกูล | เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี | อ.เสาไห้ | สระบุรี | 18160 | เบอร์โทร 391217
 18. แก่งคอย | ถ.สุดบรรทัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-244033
 19. โคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา | ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี | อ.เสาไห้ | สระบุรี | 18160 | เบอร์โทร 036-301023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. พิฉาย | 21 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรี้ยว  | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211125
 2. เมธาวีร์วิทยาคม | ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-266063
 3. แสงวิทยา | 105 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย  | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-244518
 4. ไพฑูรย์วิทยา | 7 ถ.พระพายัพ  | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-244170
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) | ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน | อ.หนองโดน | สระบุรี | 18190 | เบอร์โทร 036-392067
 2. ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ฯ) | ม.6 ถ.สุวรรณปราสาท ต.พระพุทธบาท | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 
 3. บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) | 1 ต.บ้านครัว | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18270 | เบอร์โทร 036-281454
 4. บ้านซับบอน | ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-357459
 5. บ้านบางกง | 71 ต.วิหารแดง | อ.ดอนพุด | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-353147
 6. บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) | ต.ปากข้าวสาร  | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211415
 7. บ้านมณีโชติสามัคคี | ม.1 ต.แสลงพัน อ.วังปอง | อ.วังม่วง | สระบุรี | 18220 | เบอร์โทร 036-364399
 8. บ้านราษฎร์เจริญ | 189 ม.6 ต.เจริญธรรม | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377623
 9. บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) | ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หน้าพระลาน | อ.เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 18240 | เบอร์โทร 036-334862
 10. วัดคลองยาง | 36 ม.1 ต.คลองเรือ | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377516
 11. วัดตรีบุญญาราม | ม.2 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-267591-2
 12. วัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎ์) | 1/2 ม.3 ต.ต้นตาล  | อ.เสาไห้ | สระบุรี | 18160 | เบอร์โทร 
 13. วัดบ้านกล้วย | ม.5 ต.ตะกูด อ.เมือง | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร -
 14. วัดปัญจราภิรมย์ | ม.6 ต.สร่างโศก | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-300342
 15. วัดม่วงน้อย | ม.3 ต.บ้านครัว | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18270 | เบอร์โทร -
 16. วัดราษฎร์บำรุง | ถ.ดินสอพอง-โคกเสลา ต.สร่างโคก | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-201995
 17. วัดราษฎร์บำรุง | ม.6 ต.หนองโรง  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 036-383230
 18. วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) | ถ.สุวรรณศร ต.หนองปลาหมอ | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 036-379107
 19. วัดลาดเขาปูน | ม.8 ต.บ้านแก้ง | อ.เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 
 20. วัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) | ม.3 ต.สร่างโศก | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-300075
 21. วัดสร้างบุญ | หมู่ที่ 5 ต.หนองหมู | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-317349
 22. วัดสารภี | ต.บางโขมด | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-300083
 23. วัดสุนทรเทพมนิมิตรภาพที่ 188 | 53 ม.1 ต.บางโขมด | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-201033
 24. วัดหนองคณที(พลานกูล) | ต.พุกร่าง  | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-267833
 25. วัดหนองยาวสูง | ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-212288
 26. วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) | คช59 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ | อ.หนองแค | สระบุรี | 18230 | เบอร์โทร 036-379436
 27. วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) | 1/1 ถ.เศรษฐสุนทร ต.หนองสรวง | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377515
 28. วัดหนองไทร | 124 ม.6 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377509
 29. วัดห้วยขมิ้น | ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค | อ.หนองแค | สระบุรี | 18230 | เบอร์โทร 036-336973
 30. วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) | หมู่ที่3 ต.ห้วยทราย  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18230 | เบอร์โทร 036-336326
 31. วัดเกาะเซิงหวาย | ม.6 ต.วิหารแดง | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377229
 32. วัดเจริญธรรม | 38 ม.5 ต.เจริญธรรม  | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377230
 33. วัดโคกเสลา | ม.5 ต.หนองบัว | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-360022
 34. วัดใหม่สามัคคีธรรม | ถนนพหลโยธิน ต.เขต | อ.เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 18240 | เบอร์โทร 036-369018
 35. วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) | ม.5 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง | อ.หนองแซง | สระบุรี | 18170 | เบอร์โทร 036-366018
 36. หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) | ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน | อ.เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 18240 | เบอร์โทร 
 37. หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) | ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18230 | เบอร์โทร 036-379325
 38. อนุบาลทับกวาง | ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง  | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18260 | เบอร์โทร 036-357391
 39. อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) | หมู่ 12 ต.บ้านหมอ  | อ.บ้านหมอ | สระบุรี | 18130 | เบอร์โทร 036-201080
 40. อนุบาลมวกเหล็ก | 202 ต.มวกเหล็ก | อ.ดอนพุด | สระบุรี | 18180 | เบอร์โทร 036-341588
 41. อนุบาลวัดพระพุทธบาท | 35 ม.5 ต.ขุนโผลน อ.พระพุทธบาท | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 036-266766
 42. อนุบาลวิหารแดง | 358 ม.10 ต.หนองสรวง  | อ.วิหารแดง | สระบุรี | 18150 | เบอร์โทร 036-377507
 43. อนุบาลศาลาแดง | ต.ปากเพรียว อ.เมือง | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211167
 44. อนุบาลสระบุรี | ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211867
 45. อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาาจารย์ | ม.4 ต.หนองควายโซ | อ.หนองแซง | สระบุรี | 18170 | เบอร์โทร 036-399177
 46. อนุบาลเสาไห้ | ม.6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ | อ.เสาไห้ | สระบุรี | 18160 | เบอร์โทร 036-391196
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | 39 ม.8 ต.หนองโรง  | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 036-380042
 2. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก | 66 ม.9 ต.มิตรภาพ | อ.มวกเหล็ก | สระบุรี | 18180 | เบอร์โทร 036-344088
 3. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | 424/11 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211122
 4. ศุนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแซง | ต.โคกสะอาด | อ.หนองแซง | สระบุรี | 18170 | เบอร์โทร 036-366255
 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี | 238 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว  | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-221328
 6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระพุทธบาท | หมู่ 5 ถ.แผ่ความดี ต.ขุนโขลน  | อ.พระพุทธบาท | สระบุรี | 18120 | เบอร์โทร 
 7. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมวกเหล็ก | ต.มวกเหล็ก | อ.มวกเหล็ก | สระบุรี | 18180 | เบอร์โทร 036-341497
 8. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแค | ห้องสมุดประชาขน ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ซ.สายชม 4 ต.หนองแค | อ.หนองแค | สระบุรี | 18400 | เบอร์โทร 036-380454
 9. เทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) | เลขที่10 ถ.พหลโยธิน ซ.15 ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211578
 10. เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลฯ) | 3 ถ.พิชัยรณงค์สงคราม ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-221136
 11. เทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย | เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 7 ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-211615
 12. เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ | 7 ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค | อ.หนองแค | สระบุรี | 18140 | เบอร์โทร 036-371340
 13. เทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) | 28/4 ถ.เทศบาล 1 ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-212299
 14. เทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) | ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 036-212297
 15. เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) | 40/1 ถ.สุดบรรทัด ซ.15 ต.ปากเพรียว | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร 
 16. เทศบาลพัฒนา | ถ.อุไรรัตน์ ต.แก่งคอย | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-251920
 17. เทศบาลวัดแก่งคอย | ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย | อ.แก่งคอย | สระบุรี | 18110 | เบอร์โทร 036-251910
 18. เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง | 16 ถ.เจริญทรัพย์ ต.หนองแค 18140 | อ.หนองแค | สระบุรี |   | เบอร์โทร 
 19. เทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม  | 5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม | อ.เมืองสระบุรี | สระบุรี | 18000 | เบอร์โทร  036-211479

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 88 โรงเรียน

สิงห์บุรี  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. ค่ายบางระจันวิทยาคม | ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี | อ.ค่ายบางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-597114
 2. ทองเอนวิทยา | ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-581983
 3. ท่าช้างวิทยาคาร | ม.1 ต.ถอนสมอ  | อ.ท่าช้าง | สิงห์บุรี | 16140 | เบอร์โทร 036-595017
 4. บางระจันวิทยา | หมู่ 3 ถ.สิงห์บุรี-ชันสูตร ต.สิงห์  | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 591470
 5. บ้านแป้งวิทยา | ม.4 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599411
 6. พรหมบุรีรัชดาภิเษก | ต.บ้านหม้อ | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599500
 7. ศรีวินิตวิทยาคม | ถ.เทพบุญธรรม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-581189
 8. ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา | ต.เชิงกลัด  | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-591488
 9. สิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ | จักร์สีห์ | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 71000 | เบอร์โทร 512210
 10. สิงห์บุรี | 118 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-511521
 11. หัวไผ่ | ม.10 ต.หัวไผ่  | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-511012
 12. อินทร์บุรี | 109 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-581528
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. ปราสาทวิทยา | ม.4 ถ.สุหภิบาล ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุ | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนวัดม่วง | ม.12 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี | อ.ค่ายบางระจัน | สิงห์บุรี | 16150 | เบอร์โทร 036-+597009
 2. ชุมชนวัดเทพมงคล | 40 หมู่4 ต.โรงช้าง | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599499
 3. วัดดาวเรือง | ต.บ้านไม้ดัด | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-591207
 4. วัดตลาดโพธิ์ | ต.ไม้ดัด | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-592124
 5. วัดตึกราชา | หมู่ที่ 5 ต.ม่วงหมู่ | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-512398
 6. วัดพรหมสาคร | ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทธา | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-512450
 7. วัดยาง | ต.ทับยา | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-542133
 8. วัดวังขรณ์ | ม.10 ต.โพชนไก่ | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-544412
 9. วัดสุทธาวาส | ต.ทับยา | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-842083
 10. วัดหลวง | ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-598242
 11. วัดหลวง สปอ.พรหมบุรี | ม.1 ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-598242
 12. วัดเก้าชั่ง | ม.1 ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599496
 13. วัดเตย | ต.พระงาม | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-598286
 14. วัดเสาธงทอง | ต.บางมัญ  | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-521059
 15. วัดโพธิ์หอม | ต.เชิงกลัด | อ.บางระจัน | สิงห์บุรี | 16130 | เบอร์โทร 036-591106
 16. วัดโภคาภิวัฒน์ | ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599495
 17. อนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) | 280 ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 16120 | เบอร์โทร 036-599492
 18. อนุบาลสิงห์บุรี | ถ.ศรีบัวทอง ต.บางพุทรา | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | 91 ถ.อินทร์บุรี-หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี  | อ.อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 16110 | เบอร์โทร 036-584963
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา  | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-512515
 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | ต.ม่วงหมู่  | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16160 | เบอร์โทร 036-511360
 4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี | ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.ม่วงหมู่  | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี | ต.บางมัญ | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-511256
 6. เทศบาล 1 (วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) | ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-511329
 7. เทศบาล 3 พรหมรวมมิตร | ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา | อ.เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 16000 | เบอร์โทร 036-512456

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 38 โรงเรียน

อ่างทอง  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. บางเสด็จวิทยาคม | 59 ต.บางเสด็จ  | อ.ป่าโมก | อ่างทอง | 14130 | เบอร์โทร 035-661099
 2. ปาโมกข์วิทยาภูมิ | ต.ป่าโมกข์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง | อ.ป่าโมก | อ่างทอง | 14130 | เบอร์โทร 035-661274
 3. ราชสถิตย์วิทยา | 2 ม.2 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง | อ.ไชโย | อ่างทอง | 14140 | เบอร์โทร 035-647024
 4. วิเศษไชยชาญ | 70 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-631206
 5. สตรีอ่างทอง | 66 ม.3 ต.ศาลาแดง | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611511
 6. สามโก้วิทยาคม | เลขที่ 15 หมู่ 10 ต.สามโก้  | อ.สามโก้ | อ่างทอง | 14160 | เบอร์โทร 035-697075
 7. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-612643
 8. แสวงหาวิทยาคม | ต.แสวงหา  | อ.แสวงหา | อ่างทอง | 14150 | เบอร์โทร 035-695247
 9. โพธิทอง จินดามณี | 142 ต.อ่างแก้ว | อ.โพธิ์ทอง | อ่างทอง | 14120 | เบอร์โทร 035-691223
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ | 210/ค ม.3 ต.ป่าโมก | อ.ป่าโมก | อ่างทอง | 14130 | เบอร์โทร 035-661026
 2. อมราวิทยาภูมิ | ต.ศาลเจ้าโรงทอง | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-622523
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนวัดนางใน | ต.ศาลเจ้าโรงทอง  | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-631388
 2. ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) | หมู่ที่ 1 ถ.เทศบาลตำบลบางรัก ต.สี่ร้อย  | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-669345
 3. บ้านดอนกร่าง(ราษฎร์บำรุง) | ตงบ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง | อ.แสวงหา | อ่างทอง | 14150 | เบอร์โทร 035-645111
 4. วัดอบทม | ม.5 ต.ยี่จัน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-629043
 5. วัดเยื้องคงคาราม | ต.เทวราช | อ.ไชโย | อ่างทอง | 14140 | เบอร์โทร 035-647411
 6. วัดไชโย | ต.ไชโย  | อ.ไชโย | อ่างทอง | 14140 | เบอร์โทร 035-647027
 7. อนุบาลวัดอ่างทอง | ถ.เทศบาล4 ต.บางแก้ว | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 036-611524
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง | 28 ถ.อยุธยา- อ่างทอง ต.บางแก้ว  | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611548
 2. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611656
 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง | 96 หมู่ 6 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.บางพลับ | อ.โพธิ์ทอง | อ่างทอง | 14120 | เบอร์โทร 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | ต.บางแก้ว | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611773
 5. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวิเศษชัยชาญ | ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ไผ่จำศีล | อ.วิเศษชัยชาญ | อ่างทอง | 14110 | เบอร์โทร 035-631202
 6. เทศบาล 1 วัดต้นสน | 59/19 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ยานซื่อ | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611319
 7. เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส  | ถนนเทศบาล 7  | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 
 8. เทศบาล 3 วัดชัยมงคล  | 29/1 ถนนเทศบาล 5 | อ.เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | เบอร์โทร 035-611354

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 26 โรงเรียน

อุทัยธานี  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 20 หมู่ 2 ต.ดอนกลอย  | อ.หนองขาหย่าง | อุทัยธานี | 61130 | เบอร์โทร 
 2. การุ้งวิทยาคม | 152 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61180 | เบอร์โทร 056-542018-020
 3. ตลุกดู่วิทยาคม | ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-541178
 4. ทัพทันอนุสรณ์ | 95 ม.8 ต.ทัพทัน  | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61120 | เบอร์โทร 056-591155
 5. ทุ่งโพวิทยา | 157 หมู่1 ต.เขากวางทอง  | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-531149
 6. บ้านทุ่งนาวิทยา | 521 ม.4 ต.เขาบางแกรก  | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61170 | เบอร์โทร 056-543076
 7. บ้านไร่วิทยา | ถ.บ้านไร่-อุทัยธานี  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-546027
 8. พุทธมงคลวิทยา | ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511855
 9. ลานสักวิทยา | อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี | อ.ลานสัก | อุทัยธานี | 61160 | เบอร์โทร 056-522206
 10. วังหินวิทยาคม | 184 ม.9 ต.วังหิน | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61180 | เบอร์โทร 056-535079
 11. สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 151 หมู่ 2 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต | อ.ห้วยคต | อุทัยธานี | 61170 | เบอร์โทร 056-513558
 12. สว่างอารมณ์วิทยาคม | หมู่2 ต.สว่างอารมณ์  | อ.สว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 61150 | เบอร์โทร 056-599110
 13. หนองขาหย่างวิทยา | 5 ต.หนองขาหย่าง | อ.หนองขาหย่าง | อุทัยธานี | 61130 | เบอร์โทร 056-597069
 14. หนองจอกประชานุสรณ์ | 54 ต.หนองจอก  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61180 | เบอร์โทร 
 15. หนองฉางวิทยา | ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-531150
 16. ห้วยคตพิทยาคม | 140 ม.6 ต.สุขฤทัย | อ.ห้วยคต | อุทัยธานี | 61170 | เบอร์โทร 056-518091
 17. อุทัยวิทยาคม | 6 ม.2 ต.สะแกกรัง | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511334
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. พิทักษ์ศิษย์วิทยา | 129 ต.อุทัยใหม่ | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511495
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนบ้านทุ่งนา | ม.1 ถ.เทศบาล ต.เขาบางแกรก | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-543327
 2. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ | ม.2 ถ.สว่างอารมณ์-ลานสัก ต.ไผ่เขียว  | อ.สว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 61150 | เบอร์โทร 056-595072
 3. ชุมชนบ้านประดู่ยืน | ม.2 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี | อ.ลานสัก | อุทัยธานี | 61160 | เบอร์โทร 056-537207
 4. ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่52 | ม.4 ต.เมืองการุ้ง  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61800 | เบอร์โทร 056-542017
 5. ชุมชนวัดท่าซุง | ถ.อุทัยมโนรมณ์ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-512909
 6. ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต | ม.2 ต.สุขฤทัย  | อ.ห้วยคต | อุทัยธานี | 61170 | เบอร์โทร 
 7. บ้านนาไร่เดียว | ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี | อ.ลานสัก | อุทัยธานี | 61160 | เบอร์โทร 056-522202
 8. บ้านพุบอน | ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร -
 9. บ้านวังหิน | ม.4 ต.วังหิน | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 
 10. บ้านหนองฝาง | ม.3 ต.หูช้าง  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61180 | เบอร์โทร 056-542015
 11. บ้านหนองเมน | ต.หนองยายดา | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61120 | เบอร์โทร 056-591369
 12. บ้านหน้าฝายบึงตาโพ | ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-546214
 13. บ้านหูช้าง | ม.4 ต.หูช้าง  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-542016
 14. บ้านห้วยเปล้า | ม.6 ต.ระบำ | อ.ลานสัก | อุทัยธานี | 61160 | เบอร์โทร 
 15. บ้านเนินสาธารณ์ | ถ.หนองฉาง-ทัพทัน ต.บ้านเก่า | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-591326
 16. บ้านใหม่คลองเคียน | ต.บ้านใหม่คลองเคียน  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61180 | เบอร์โทร 
 17. วัดดอนหวาย | ม.7 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี | อ.สว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 61150 | เบอร์โทร 056-544102
 18. วัดทับหมัน | ต.ทับหลวง | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-513614
 19. วัดทัพหลวง | ม.10 ต.ทัพหลวง  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-546029
 20. วัดทุ่งหลวง | ม.11 ต.ทุ่งพง | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-532055
 21. วัดท่าโพ | ม.4 ต.ท่าโพ | อ.หนองขาหย่าง | อุทัยธานี | 61130 | เบอร์โทร 056-545232
 22. วัดผาทั่ง | ม.2 ต.ห้วยแห้ง  | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-539211
 23. วัดหนองสระ | 18/1 ม.3 ต.หนองสระ  | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61120 | เบอร์โทร 056-541257
 24. วัดหัวเมือง | ต.อุทัยเก่า | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-531503
 25. วัดเขาปฐวี | ม.5 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61120 | เบอร์โทร 056-541185
 26. วัดโนนเหล็ก | ต.โนนเหล็ก | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-506101
 27. อนุบาลทัพทัน | 384 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61120 | เบอร์โทร 056-591209
 28. อนุบาลบ้านไร่ | ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี | อ.บ้านไร่ | อุทัยธานี | 61140 | เบอร์โทร 056-546026
 29. อนุบาลลานสัก | อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี | อ.ลานสัก | อุทัยธานี | 61160 | เบอร์โทร 056-537123
 30. อนุบาลวัดหนองขุนชาติ | ม.1ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี | อ.หนองฉาง | อุทัยธานี | 61110 | เบอร์โทร 056-531173
 31. อนุบาลสว่างอารมณ์ | ร.ร.อนุบาลสว่างอารมณ์  | อ.สว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 61150 | เบอร์โทร 056-544092
 32. อนุบาลหนองขาหย่าง | ต.หนองขาหย่าง | อ.หนองขาหย่าง | อุทัยธานี | 61130 | เบอร์โทร 056-597123
 33. อนุบาลเมืองอุทัยธานี | ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยบธานี | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511589
 34. ไทยรัฐวิทยา 58(ห้วยคตสามัคคี) | 136 ม.3 ต.ห้วยคต | อ.ห้วยคต | อุทัยธานี | 61170 | เบอร์โทร 056-518085
สังกัดอื่นๆ
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี | ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ | อ.ทัพทัน | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511980
 2. เทศบาลวัดธรรมโศภิต | 774 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511398
 3. เทศบาลวัดหลวงราชาวาส  | 197 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ | อ.เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 61000 | เบอร์โทร 056-511186

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 55 โรงเรียน


[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC]


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.