Logo Thai School.gif Visit our educational webpages Go to Main Homepage
Go to Support and Technical service page Visit our activity archive

เขตการศึกษา 9 : โรงเรียนในโครงการที่ได้รับการจัดสรรบัญชีอินเทอร์เน็ตแล้ว
02 November 2004

ขอนแก่น  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กัลยาณวัตร | ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221511
 2. ก้านเหลืองวิทยาคม | ต.ก้านเหลือง  | อ.แวงน้อย | ขอนแก่น | 40230 | เบอร์โทร 043-212285
 3. ขอนแก่นวิทยายน | ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-246954
 4. ขอนแก่นวิทยายน 2 | ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ต.พระลับ  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-337811-2
 5. ขอนแก่นวิทยายน 3 | ถ.มิตรภาพ ต.บ้านค้อ  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 
 6. ขอนแก่นวิทยาลัย | 242 ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-345163
 7. ขามแก่นนคร | 100 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-238942
 8. จตุรมิตรวิทยาคาร | ต.นาเพียง อ.ชุมแพ | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40130 | เบอร์โทร 043-296087
 9. จระเข้วิทยายน | ถ.มลิวัลย์ ต.จระเข้  | อ.หนองเรือ | ขอนแก่น | 40240 | เบอร์โทร 043-299252
 10. ชนบทศึกษา | 207 ม. 3 ต.ชนบท  | อ.ชนบท | ขอนแก่น | 40180 | เบอร์โทร 043-286207-8
 11. ชุมแพศึกษา | 167 ม.18 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40130 | เบอร์โทร 043-311118
 12. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย | ซับสมบูรณ์  | อ.โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | 24150 | เบอร์โทร 043-216022
 13. ซำสูงพิทยาคม | ถ.กระนวน-ขอนแก่น ต.กระนวน  | อ.ชำสูง | ขอนแก่น | 40170 | เบอร์โทร 043-219119
 14. ดงมันพิทยาคม | ม.6 ต.สะอาด  | อ.น้ำพอง | ขอนแก่น | 40310 | เบอร์โทร 043-431572
 15. ท่านางแนววิทยายน | 333 ม.2 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น | อ.แวงน้อย | ขอนแก่น | 40230 | เบอร์โทร 043-278084
 16. นครขอนแก่น | ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-382338
 17. นางิ้ววิทยาสรรค์ | ต.นางิ้ว  | อ.เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | 40280 | เบอร์โทร 043-431575
 18. นาจานศึกษา | ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น | อ.สีชมพู | ขอนแก่น | 40220 | เบอร์โทร 043-444101
 19. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น | อ.น้ำพอง | ขอนแก่น | 40140 | เบอร์โทร 043-441002
 20. บัวแก้วพิทยาคม | ต.ศรีสุขสำราญ  | อ.อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | 40250 | เบอร์โทร 
 21. ประชารัฐพัฒนาการ | ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น | อ.ชนบท | ขอนแก่น | 40180 | เบอร์โทร 
 22. ฝางวิทยายน | ต.บ้านฝาง  | อ.บ้านฝาง | ขอนแก่น | 40270 | เบอร์โทร 269096
 23. พระยืนวิทยาคาร | ถ.มัญจา-ขอนแก่น ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น | อ.พระยืน | ขอนแก่น | 40320 | เบอร์โทร 043-266077
 24. พล | ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 414211
 25. ภูผาม่าน | 80 ถ.ภูผาม่าน-ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ภูผาม่าน  | อ.ภูผาม่าน | ขอนแก่น | 40350 | เบอร์โทร 043-396192
 26. ภูเวียงวิทยาคม | ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม  | อ.ภูเวียง | ขอนแก่น | 40150 | เบอร์โทร 043-291360
 27. มัญจาศึกษา | กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | อ.มัญจาคีรี | ขอนแก่น | 40160 | เบอร์โทร 289167
 28. มัธยมหนองเขียด | ต.หนองเขียด  | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40290 | เบอร์โทร -
 29. มิ่งเมืองขอนแก่น | ต.เมืองเก่า  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-223389
 30. ยางคำพิทยาคม | ต.ห้วยยาง  | อ.กระนวน | ขอนแก่น | 40170 | เบอร์โทร 043-431571
 31. รังสรรค์วิทยาคม | ถ.มิตรภาพ ต.โนนศิลา  | อ.บ้านไผ่ | ขอนแก่น | 40140 | เบอร์โทร 043-281060
 32. ศรีกระนวนวิทยาคม | 406หมู่2 ถนนกระนวน-ท่าคันโทต.หนองโก  | อ.กระนวน | ขอนแก่น | 40170 | เบอร์โทร 043-251350
 33. ศึกษาพิเศษขอนแก่น | 680 ถ.มิตรภาพ ซ.ปัญญา ต.ศิลา | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-246493
 34. ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น | 633 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์  | อ.บ้านแฮด | ขอนแก่น | 40110 | เบอร์โทร 
 35. สาวะถีพิทยาสรรพ์ | ต.สาวะถี  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-448380
 36. สีชมพูศึกษา | ม.10 ถ.กลางเมือง ต.วังเพิ่ม  | อ.สีชมพู | ขอนแก่น | 40220 | เบอร์โทร 043-399030
 37. สีหราชเดโชชัย | ศิลา อ.เมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 31140 | เบอร์โทร 043-344173
 38. หนองขามพิทยาคม | 215 ต.โนนสมบูรณ์  | อ.บ้านไผ่ | ขอนแก่น | 40110 | เบอร์โทร 043-267132
 39. หนองนาคำวิทยาคม | ต.หนองนาคำ | อ.หนองนาคำ | ขอนแก่น | 40150 | เบอร์โทร -
 40. หนองสองห้องวิทยา | 127 ต.หนองสองห้อง  | อ.หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 40190 | เบอร์โทร 043-491131
 41. หนองเรือวิทยา | ถ.ขอนแก่น-ชุมแพ ต.หนองเรือ  | อ.หนองเรือ | ขอนแก่น | 40210 | เบอร์โทร 043-294073
 42. อุบลรัตน์พิทยาคม | เขื่อนฯ อ.อุบลรัตน์ | อ.อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | 67000 | เบอร์โทร 446100-1
 43. เขาสวนกวางวิทยานุกูล | ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง  | อ.เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | 40280 | เบอร์โทร 043-449106
 44. เมืองพลพิทยาคม | ถ.เมืองพล-แวงน้อย ต.ลอมคอม  | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 043-414661,414761
 45. แก่นนครวิทยาลัย | ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221783
 46. แก่นนครวิทยาลัย 2 | หมู่ 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-325672
 47. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา | 39 ต.บ้านแท่น  | อ.ชนบท | ขอนแก่น | 40180 | เบอร์โทร 043-415809
 48. แวงน้อยศึกษา | ร.ร.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น | อ.แวงน้อย | ขอนแก่น | 40230 | เบอร์โทร 043-499060
 49. แวงใหญ่วิทยาคม | 93 ม.7 ถ.สุขาภิบาล ต. แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น | อ.แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 40330 | เบอร์โทร 043-496055
 50. โคกสีพิทยาสรรพ์ | ต.โคกสี  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-370433
 51. โคกโพธิ์ไชยศึกษา | 67 ม.8 ต.บ้านโคก  | อ.โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | 40160 | เบอร์โทร 216158
 52. โนนสะอาดวิทยาคาร | เลขที่104 ต.โนนสะอาด  | อ.แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 40330 | เบอร์โทร 043-418268
 53. โนนหันวิทยายน | 108 ม.9 ถนนมะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40290 | เบอร์โทร 043-391067
 54. โนนโพธิ์ศรีพิทยาคม | บ้านโนน กิ่งอ.ชำสูง จ.ขอนแก่น | อ.ชำสูง | ขอนแก่น | 33150 | เบอร์โทร 043-237018
 55. โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น | ถนน เหลานาดี  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221751
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. กระแสพัฒนา | 26/2 รามราช ในเขตเทศบาล พล | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 043-414121
 2. ขอนแก่นคริสเตียน | 1/2 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-242900
 3. ขอนแก่นวิเทศศึกษา |  เหล่านาดี ห้วยหว้า | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร "043-325416 324219"
 4. ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี | 57 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40130 | เบอร์โทร 043-313234
 5. ประถมปรีดาภรณ์ | 304 ถ.เที่ยงธรรม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น | อ.กระนวน | ขอนแก่น | 40170 | เบอร์โทร 043-251447
 6. มหาไถ่ศึกษาชาย | 182/13 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221463
 7. เทคโนโลยีพลพณิชยการ | ถ.มิตรภาพ  | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนบ้านท่าพระ | ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40260 | เบอร์โทร 043-261045
 2. ชุมชนบ้านฝาง | ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง | อ.บ้านฝาง | ขอนแก่น | 40270 | เบอร์โทร 043-269080
 3. ชุมชนบ้านหนองโก | ม.11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น | อ.กระนวน | ขอนแก่น | 40170 | เบอร์โทร 043-251354
 4. ชุมชนบ้านหัวขัว | ถ.เปือยน้อย-บ้านไผ่ ต.เปือยน้อย | อ.เปือยน้อย | ขอนแก่น | 40340 | เบอร์โทร 043-494018
 5. ชุมชนหนองสองห้อง | ถ.ประชาพัฒนา ต.หนองสองห้อง | อ.หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 40190 | เบอร์โทร 043-491134
 6. บ้านทางพาดเขาสวนกวาง | 255 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง | อ.เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | 40280 | เบอร์โทร 043-449123
 7. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น | ต.บึงเนียม อ.เมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-370341
 8. บ้านป่าเหลื่อม | ถ.บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-342477
 9. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) | บ้านผือ ต.พระลับ | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-326611
 10. บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา | ม.3 ต.พระลับ  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221749
 11. บ้านม่วงหวาน | ต.ม่วงหวาน | อ.น้ำพอง | ขอนแก่น | 40310 | เบอร์โทร -
 12. บ้านสะอาด | ม.1 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 0043-258036
 13. บ้านหนองสองห้อง | ต.หนองสองห้อง | อ.หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 40190 | เบอร์โทร 
 14. บ้านหนองแสงโคกน้อย | หมู่ 12 ต.พระลับ  | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร -
 15. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา | หมู่ที่ 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-261476
 16. บ้านโนนสง่า |  9 ถ.นิเวศน์สถาน ต.คำม่วง | อ.เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | 40280 | เบอร์โทร 043-449560
 17. สนามบิน  | ถ.ประชาสโมสร | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 
 18. สองห้องประชาบำรุง | ต.เขาสวนกวาง | อ.เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | 40280 | เบอร์โทร 
 19. อนุบาลขอนแก่น | ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-236579
 20. อนุบาลภูเวียง | ถ.กุดฉิม ภูเวียง ต.ภูเวียง | อ.ภูเวียง | ขอนแก่น | 40150 | เบอร์โทร 
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ | 271 ม.14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่  | อ.ชุมแพ | ขอนแก่น | 40130 | เบอร์โทร 043-311020
 2. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-221290
 3. เทศบาลคุ้มหนองคู | ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-238119
 4. เทศบาลบ้านตูม | ถ.ศรีธาตุประชาสันต์ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-225281
 5. เทศบาลบ้านศรีฐาน | ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-236978
 6. เทศบาลบ้านหนองแวง | ถ.มิตราพ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-239967
 7. เทศบาลบ้านโนนชัย | ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-237589
 8. เทศบาลบ้านโนนทัน | 149 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-225297
 9. เทศบาลบ้านโนนหนองวัด | ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-222701
 10. เทศบาลวัดกลาง | ถ.เหล่านาดี | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 
 11. เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ | ซ.เพลินจิตต์ 2 ถ.รามราช อ.พล จ.ขอนแก่น | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 043-414706
 12. เทศบาลสวนสนุก | 70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 043-228688
 13. เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  | 156 ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 
 14. เทศบาลบ้านหนองใหญ่  | บ้านหนองใหญ่ หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร 
 15. เทศบาลพลประชานุกูล  | 311 ถนนเสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 043-414030
 16. เทศบาลวัดกลาง  | ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง | อ.เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 40000 | เบอร์โทร  043-222258
 17. เทศบาลหนองแวงประชาฯ  | 89 ถนนพิศาล ตำบลเมืองพล | อ.พล | ขอนแก่น | 40120 | เบอร์โทร 

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 99 โรงเรียน

เลย  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | ธาตุ อ.เชียงคาน | อ.เชียงคาน | เลย | 32170 | เบอร์โทร 
 2. ท่าลี่วิทยา | 95 ม.1 ถ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่  | อ.ท่าลี่ | เลย | 42140 | เบอร์โทร 042-889214
 3. นาด้วงวิทยา | ถนนเลย-นาด้วง ต.นาด้วง  | อ.นาด้วง | เลย | 42210 | เบอร์โทร 042-887108
 4. นาอ้อวิทยา | 247 ม.2 ต.ศรีสองรัก | อ.เมืองเลย | เลย | 42100 | เบอร์โทร 042-812393
 5. น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | 195 ม.3 บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร 042-813117
 6. ผาอินทร์แปลงวิทยา | 29 ม.3 ถ.เลย-อุดรฯ ต.ผาอินทร์แปลง  | อ.วังสะพุง | เลย | 42220 | เบอร์โทร 042-853151
 7. ภูกระดึงวิทยาคม | 55 ม.12 ถ.ราชวิถี ต.ผานกเค้า  | อ.ภูกระดึง | เลย | 42180 | เบอร์โทร 042-871126
 8. ภูหลวงวิทยา | 90 หมู่ 7 ต.ภูหอ  | อ.ภูหลวง | เลย | 42230 | เบอร์โทร 042-879333-4
 9. ภูเรือวิทยา | ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว  | อ.ภูเรือ | เลย | 42160 | เบอร์โทร 042-899088
 10. วังทรายขาววิทยา | 213 ต.ทรายขาว  | อ.วังสะพุง | เลย | 42130 | เบอร์โทร 042-814683
 11. ศรีสงครามวิทยา | 532 ถ.เลย-อุดรธานี ต.ศรีสงคราม | อ.วังสะพุง | เลย | 42130 | เบอร์โทร 042-841409
 12. ศรีสองรักษ์วิทยา | ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย | อ.ด่านซ้าย | เลย | 42120 | เบอร์โทร 042-891313
 13. ศึกษาสงเคราะห์เลย | 273 ต.ศรีสงคราม  | อ.วังสะพุง | เลย | 42130 | เบอร์โทร 042-841573
 14. สันติวิทยาสรรพ์ | 25 ม.12 ถ.ตาดข่า-หนองตานา ต.ท่าช้างคล้อง | อ.ผาขาว | เลย | 42240 | เบอร์โทร 
 15. หนองหินวิทยาคม | ถนนมะงิวังย์ ต.หนองหิน กิ่งอ.หนองหิน จ.เลย | อ.หนองหิน | เลย | 42190 | เบอร์โทร 042-852296
 16. เชียงคาน | 48 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน  | อ.เชียงคาน | เลย | 42110 | เบอร์โทร 042-821159
 17. เลยพิทยาคม | อ.เมือง จ.เลย | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร 042-811290
 18. เลยอนุกูลวิทยา | 251/4 บ้านฟากนา ต.นาอาน  | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร 042-812428
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. มหาไถ่ศึกษาเลย | 8 ถ.เลย-เชียงดาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร 042-811754
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนบ้านท่าสะอาด |  274 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย | อ.นาด้วง | เลย |   | เบอร์โทร 042-887070
 2. บ้านขอนแดง | ต.นาอาบ อ.เมือง จ.เลย | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร 042-812548
 3. บ้านปากปวน | ม.8 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง | อ.วังสะพุง | เลย | 42130 | เบอร์โทร 042-850780
 4. บ้านโนนปอแดง | ต.โนนปอแดง | อ.ผาขาว | เลย | 42240 | เบอร์โทร 042-818326
 5. ภูกระดึง | ถ.ราชวิถี อ.ภูกระดึง จ.เลย | อ.ภูกระดึง | เลย | 42180 | เบอร์โทร 042-871124
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | 188 ม.3 บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน  | อ.วังสะพุง | เลย | 42130 | เบอร์โทร 042-850879
 2. เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง | ถ.เจริญรัย ต.กุดป่อง | อ.เมืองเลย | เลย | 42000 | เบอร์โทร -

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 26 โรงเรียน

สกลนคร  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กุดบากพัฒนาศึกษา | ถ.คำเพิ่ม-วาริชภูมิ ต.กุดบาก | อ.กุดบาก | สกลนคร | 47180 | เบอร์โทร 042-784026
 2. กุดเรือคำพิทยาคาร | กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส | อ.วานรนิวาส | สกลนคร | 64130 | เบอร์โทร 042-764042
 3. กุสุมาลย์วิทยาคม | 253 หมู่ 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ | อ.กุสุมาลย์ | สกลนคร |   | เบอร์โทร 042-769056
 4. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ | คำตากล้า อ.คำตากล้า | อ.คำตากล้า | สกลนคร | 47250 | เบอร์โทร 042-796084
 5. คำยางพิทยาคม | 116 ต.ดงเหนือ | อ.บ้านม่วง | สกลนคร | 47140 | เบอร์โทร 042-702018
 6. คำเพิ่มพิทยา | โคกภู กิ่งอ.ภูพาน | อ.ภูพาน | สกลนคร | 47180 | เบอร์โทร 042-708143
 7. ช้างมิ่งพิทยานุกูล | ต.ช้างมิ่ง  | อ.พรรณานิคม | สกลนคร | 47130 | เบอร์โทร 042-715755
 8. ดงมะไฟวิทยา | ขมิ้น อ.เมือง | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 759107
 9. ธรรมบวรวิทยา | 246 ถ.วาริชภูมิ-วังสามหมอ ต.คำบ่อ  | อ.วาริชภูมิ | สกลนคร | 47150 | เบอร์โทร 042-774113
 10. ธาตุนารายณ์วิทยา | ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 042-711922
 11. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา | หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน | อ.นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 53000 | เบอร์โทร 789018
 12. บะฮีวิทยาคม | ถ.พรรณานิคม-อากาศอำนวย ต.บะฮี  | อ.พรรณานิคม | สกลนคร | 47130 | เบอร์โทร 042-715701
 13. บ้านม่วงพิทยาคม | 172 ถ.บ้านดุง-คำตากล้า ต.ม่วง  | อ.บ้านม่วง | สกลนคร | 47140 | เบอร์โทร 042-794116
 14. พรรณาวุฒาจารย์ | ถ.พรรณ-อากาศ ต.พรรณา  | อ.พรรณานิคม | สกลนคร | 47130 | เบอร์โทร 042-779117
 15. พังโคนวิทยาคม | 159 ม.8 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.ไฮหย่อง  | อ.พังโคน | สกลนคร | 47160 | เบอร์โทร 042-771218
 16. ภูริทัตต์วิทยา | ต.นาใน อ.พรรณานิคม | อ.พรรณานิคม | สกลนคร | 47130 | เบอร์โทร 042-715215
 17. มัธยมวานรนิวาส | 400 ม.4 ถ.เดือเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส | อ.วานรนิวาส | สกลนคร | 47120 | เบอร์โทร 042-791644
 18. มัธยมวาริชภูมิ | บ้านดงเชียงเครือ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ | อ.วาริชภูมิ | สกลนคร | 47150 | เบอร์โทร 042-781190
 19. ร่มเกล้า | 161 หมู่ 6 ต.แมนนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ | อ.โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | 47280 | เบอร์โทร 766063-4
 20. ลำปลาหางวิทยา | ต.ด้นผึ้ง  | อ.พังโคน | สกลนคร | 47160 | เบอร์โทร 042-779360
 21. วาริชวิทยา | ต.วาริชภูมิ  | อ.วาริชภูมิ | สกลนคร | 47150 | เบอร์โทร 
 22. ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร | เลขที่ 78 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.นาหัวบ่อ | อ.พรรณานิคม | สกลนคร | 47220 | เบอร์โทร 042-706230
 23. สกลราชวิทยานุกูล | ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม  | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 042-711586
 24. สว่างแดนดิน | สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน | อ.สว่างแดนดิน | สกลนคร | 22180 | เบอร์โทร 042-721030
 25. ส่องดาววิทยาคม | 66 ต.ส่องดาว  | อ.ส่องดาว | สกลนคร | 47190 | เบอร์โทร 042-786023
 26. หนองหลวงศึกษา | 173 ถ.นิตโย ต.หนองหลวง  | อ.สว่างแดนดิน | สกลนคร | 47110 | เบอร์โทร 042-722226
 27. หนองแวงวิทยา | 25 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.หนองแวงใต้ | อ.วานรนิวาส | สกลนคร | 47120 | เบอร์โทร 042-715756
 28. อากาศอำนวยศึกษา | ถ.สุราษฏร์รังสรรค์ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย | อ.อากาศอำนวย | สกลนคร | 47170 | เบอร์โทร 042-79921
 29. เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 121ม.20ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน  | อ.สว่างแดนดิน | สกลนคร | 47110 | เบอร์โทร 042-721181
 30. เต่างอยพัฒนศึกษา | เลขที่5 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร | อ.เต่างอย | สกลนคร | 47260 | เบอร์โทร 042-761228
 31. แวงพิทยาคม | ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | อ.สว่างแดนดิน | สกลนคร | 47240 | เบอร์โทร 729090,727078
 32. โคกสีวิทยาสรรค์ | 326 ต.โคกสี  | อ.สว่างแดนดิน | สกลนคร | 47110 | เบอร์โทร 042-776051
 33. โพธิ์ชัยทองพิทยาคม | 163 ม.3 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง | อ.บ้านม่วง | สกลนคร | 47140 | เบอร์โทร 042-715758
 34. โพนงามศึกษา | ต.โพนงาม  | อ.อากาศอำนวย | สกลนคร | 47170 | เบอร์โทร 042-790145
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. เซนต์ยอแซฟสกลนคร | 361 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 042-711386
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ | ต.นาแต้ อ.คำตากล้า | อ.คำตากล้า | สกลนคร | 47250 | เบอร์โทร -
 2. บ้านนาคำวิทยาคาร | บ้านนาคำ ต.ห้ยวยาง อ.เมือง จ.สกลนคร | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 042-747230
 3. บ้านหนองพอกน้อย | ต.คำตากล้า | อ.คำตากล้า | สกลนคร | 47250 | เบอร์โทร 042-796548
 4. บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | ม.11 ต.ตองโขม  | อ.โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | 47280 | เบอร์โทร 042-766454
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  | 448 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 
 2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสกลนคร | 1872/16 ถ.ศูนย์ราชการ | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 
 3. เทศบาล 1 (เชิงชุมประชานุกูล)  | 1042/6 ถนนเจริญเมือง | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร -
 4. เทศบาล 2 (เชิงชุมอนุชนวิทยา)  | 297/1 ถนนรัฐพัฒนา | อ.เมืองสกลนคร | สกลนคร | 47000 | เบอร์โทร 042-711192

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 43 โรงเรียน

หนองคาย  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กวนวันวิทยา | ถ.แก้ววรคุณ ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-4132346
 2. กุดบงพิทยาคาร | กุดบง อ.โพนพิสัย | อ.โพนพิสัย | หนองคาย | 43120 | เบอร์โทร 
 3. ถ่อนวิทยา | ต.บ้านถ่อน  | อ.ท่าบ่อ | หนองคาย | 43110 | เบอร์โทร 042-458023
 4. ท่าบ่อพิทยาคม | กองนาง อ.ท่าบ่อ | อ.ท่าบ่อ | หนองคาย | 34140 | เบอร์โทร 042-409022
 5. ท่าบ่อ | ถ.ท่าบ่อ-บ้านผือ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | อ.ท่าบ่อ | หนองคาย | 43110 | เบอร์โทร 042-431728
 6. นาสวรรค์พิทยาคม | นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ | อ.บึงกาฬ | หนองคาย | 57000 | เบอร์โทร 
 7. นาหนังพัฒนศึกษา | เลขที่ 267/1 ต.นาหนัง | อ.โพนพิสัย | หนองคาย | 43120 | เบอร์โทร 042-471805
 8. น้ำสวยวิทยา | 72 ถ.มิตรภาพ ต.สระใคร กิ่งอ.สระใคร | อ.สระใคร่ | หนองคาย | 43100 | เบอร์โทร 042-463164
 9. บึงกาฬ | 211 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ  | อ.บึงกาฬ | หนองคาย | 43130 | เบอร์โทร 042-491188
 10. บึงโขงหลงวิทยาคม | 393 ม.9 ต.บึงโขงหลง | อ.บึงโขลงหลง | หนองคาย | 43220 | เบอร์โทร 
 11. บุ่งคล้านคร | 155 ถ.บึงกาฬ-บ้านแพง ต.บุ่งคล้า  | อ.บุ่งคล้า | หนองคาย | 43140 | เบอร์โทร 042-499078
 12. ปทุมเทพวิทยาคาร | ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-411203
 13. ประชานิมิตพิทยานุกูล | 14/9 ถ.พังโดน-บึงกาฬ ต.ท่าสะอาด  | อ.เซกา | หนองคาย | 43150 | เบอร์โทร 042-422406
 14. ปากคาดพิทยาคม | 45 ม.10 บ้านโนนยาง ต.ปากคาด  | อ.ปากคาด | หนองคาย | 43190 | เบอร์โทร 042-481123
 15. พรเจริญวิทยา | ถ.พังโคน-บึงกสฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ | อ.พรเจริญ | หนองคาย | 43180 | เบอร์โทร 042-487096
 16. พานพร้าว | 86 ต.พานพร้าว  | อ.ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 43130 | เบอร์โทร 042-451165
 17. ราชประชานุเคราะห์ 27 | 27 ม.18 ต.จุมพล  | อ.โพนพิสัย | หนองคาย | 43120 | เบอร์โทร 042-420718/422717
 18. สังคมวิทยา | เลขที่ 167 หมู่ 4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม | อ.สังคม | หนองคาย | 43160 | เบอร์โทร 
 19. เจ็ดสีวิทยาคาร | ต.บ้านต้อง อ.เซกา | อ.เซกา | หนองคาย | 43150 | เบอร์โทร 042-422446
 20. เซกา | อ.เซกา จ.หนองคาย | อ.เซกา | หนองคาย | 43150 | เบอร์โทร 042-489156
 21. โคกคอนวิทยาคม | หมู่6 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | อ.ท่าบ่อ | หนองคาย | 43110 | เบอร์โทร 042-421450
 22. โซ่พิสัยพิทยาคม | 394 หมู่ที่ 3 ต.โซ่  | อ.โซ่พิสัย | หนองคาย | 43170 | เบอร์โทร 042-485044
 23. โพธิ์ตากพิทยาคม | ต.โพธิ์ตาก  | อ.ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 43130 | เบอร์โทร 042-483133
 24. โสกก่ามวิทยา | เลขที่ 170 ต.โสกก่าม  | อ.เซกา | หนองคาย | 43150 | เบอร์โทร 042-422200
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. ราชประชานุเคราะห์ 14 | ถ.มิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43100 | เบอร์โทร 042-412657
 2. อนุบาลกองนาง | บ้านกองนาง หมู่ที่ 2 ต.กองนาง  | อ.ท่าบ่อ | หนองคาย | 43110 | เบอร์โทร 042-451886
สังกัดอื่นๆ
 1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | ต.โพธิ์ชัย | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-411776
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ | 174/1 ถ.แก้ววราวุฒิ ต.มีชัย  | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-411244
 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย | ถ.มีชัย ต.ในเมือง | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 
 4. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบุ่งคล้า | ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ต.บุ้งคล้า | อ.บุ่งคล้า | หนองคาย | 43140 | เบอร์โทร 042-499029
 5. เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ | 485 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-411072
 6. เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง | ต.ในเมือง | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 042-411166
 7. เทศบาล 4 ฉลองรัตน | 252/4 ถ.พนังชลประทาน ต.ในเมือง | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 
 8. เทศบาล 1 สว่างวิทยา  | 706/6 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง | อ.เมืองหนองคาย | หนองคาย | 43000 | เบอร์โทร 044-411061

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 34 โรงเรียน

อุดรธานี  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กุงเจริญพิทยาคม | 181 ต.หัวนาคำ | อ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | เบอร์โทร 
 2. กุดจับประชาสรรค์ | ต.เมืองเทีย  | อ.กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | เบอร์โทร 042-291225
 3. กุมภวาปี | 164 ม.2 ถ.นกยูง ต.กุมภวาปี  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-331357
 4. กู่แก้ววิทยา | ม.7 ต.บ้านจืด กิ่งอ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี | อ.กู่แก้ว | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-25109
 5. จอมศรีพิทยาคาร | ต.จอมศรี  | อ.เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | เบอร์โทร 042-221880
 6. ชุมชนวัดป่าทรงธรรม | ต.พันดอน | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-200644
 7. ตาดทองพิทยาคม | 128 ถ.กุมภวาปี-ศรีธาตุ ต.ตาดทอง  | อ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | เบอร์โทร 
 8. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา | 88 ม.7 ต.ทุ่งใหญ่  | อ.ทุ่งฝน | อุดรธานี | 41310 | เบอร์โทร 042-268013
 9. ธาตุโพนทองวิทยาคม | ถ.อุดร-สกล ต.หนองนาคำ  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221706
 10. นาทรายวิทยาคม | ต.นาทราย  | อ.พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-241963
 11. บ้านดุงวิทยา | ศรีสุทโธ  | อ.บ้านดุง | อุดรธานี | 57340 | เบอร์โทร 271323-4
 12. บ้านผือพิทยาสรรค์ | 163 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ  | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร 042-281279
 13. บ้านเชียงวิทยา | บ้านเชียง อ.หนองหาน | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 50270 | เบอร์โทร 042-208151
 14. ประจักษ์ศิลปาคม | แยกนกขะยา-นาดี ต.นาม่วง อ.ประจักศิลปาคาม | อ.ประจักษ์ศิลปาคาม | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-261351
 15. ประจักษ์ศิลปาคาร | 99 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 223465,223279
 16. พังงูพิทยาคม | 268 ม.4 ต.พังงู  | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 
 17. พันดอนวิทยา | 222 ม.7 ต.พันดอน  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-200738
 18. พิบูลย์รักษ์พิทยา | 164 ม.8 ต.บ้านแดง กิ่ง อ.พิบูลย์รักษ์ | อ.พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-258141
 19. มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี | ต.เชียงพิณ อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-222553
 20. ยูงทองพิทยาคม | นายูง กิ่งอ.นายูง | อ.นายูง | อุดรธานี | 50310 | เบอร์โทร 042-257104
 21. ราชินูทิศ 2 | 76 ต.บ้านจั่น  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221123
 22. วังสามหมอวิทยาคาร | 88 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ | อ.วังสามหมอ | อุดรธานี | 41280 | เบอร์โทร 042-389093
 23. ศรีธาตุพิทยาคม | ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ | อ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | เบอร์โทร 042-381152
 24. ศึกษาพิเศษอุดรธานี | 99 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-323682
 25. สตรีราชินูทิศ | 103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-244415-7
 26. สร้างคอมวิทยา | 244 หมู่ 1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี | อ.สร้างคอม | อุดรธานี | 41260 | เบอร์โทร 042-277076
 27. สามพร้าววิทยา | ต.สามพร้าว  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-349065
 28. สีออศิลปศาสตร์ | 203 ม.11 ต.ท่าลี่  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร -
 29. หนองยางชุมพิทยาคม | 159/2 ต.หนองวัวซอ  | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41360 | เบอร์โทร 042297070
 30. หนองวัวซอพิทยาคม | 98 ม.5 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-299060
 31. หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | ถ.อุดร-บ้านผือ ต.หนองหัวคู  | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร 042-244512
 32. หนองหานวิทยา | ถ.อุดร-สกลนคร หนองหาน  | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 261184-5
 33. หนองแดงวิทโยดม | ต.หนองหว้า  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร -
 34. หนองแสงวิทยศึกษา | 161 หมู่ 7 ต.ทับถุง  | อ.หนองแสง | อุดรธานี | 41340 | เบอร์โทร 042-397167
 35. อุดรธรรมานุสรณ์ | 430 ต.บ้านตาด อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-249995
 36. อุดรธานีพิทยาคม | กุดสระ อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 57110 | เบอร์โทร 042-206104
 37. อุดรพัฒนาการ | 177 หมู่ 2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 32210 | เบอร์โทร 042-221635
 38. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 97 ถ.อุดร-เลย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-243231
 39. อุดรพิทยานุกูล | 77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221960
 40. เพ็ญพิทยาคม | 56 ถ.อุดร-เพ็ญ ต.เพ็ญ | อ.เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | เบอร์โทร 279116,279161
 41. เสอเพลอพิทยาคม | 1 ถ.หนองนาคำ-ทองอินทร์ ต.เสอเพลอ  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-221830
 42. แชแลพิทยานุสรณ์ | แชแล อ.กุมภวาปี | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-202991
 43. แสงอร่ามพิทยาคม | ต.กุดหมากไฟ  | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-251094
 44. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา | บ้านชัย อ.บ้านดุง | อ.บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | เบอร์โทร 042-245575
 45. โนนสูงพิทยาคาร | โนนสูง อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 57120 | เบอร์โทร 042-295204
 46. ไชยวานวิทยา | เลขที่ 7 ต.ไชยวาน | อ.ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | เบอร์โทร 267092
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 1. ดอนบอสโกวิทยา | 136 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-222436
 2. โปลีเทคนิคอุดรธานี | 98 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-242386
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. กงพาน | หมู่ที่ 8 ต.พันดอน | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 
 2. ชุมชนบ้านหนองเม็ก | หมู่ที่ 7 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-239028
 3. ชุมชนโนนสูง |  หมู่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-295220
 4. บริบาลภูมิเขตต์ | ถ.บริบาลบูรณะ ต.บ้านผือ | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร 042-282410
 5. บ่อน้อยประชาสรรค์ | บ้านบ่อน้อย ต.เชียงยืน อ.เมือง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 
 6. บ้านกอก | ม.6 ต.ศรีธาตุ  | อ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | เบอร์โทร 042-382242
 7. บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) | ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-331989
 8. บ้านดงแคน | ม.11 ต.พันดอน | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-200734
 9. บ้านท่ายม | หมู่5 บ้านท่ายม ต.แสงสว่าง  | อ.หนองแสง | อุดรธานี | 41340 | เบอร์โทร 042-397065
 10. บ้านท่าเปลือย | ต.กุมภวาปี | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-331663
 11. บ้านธาตุ | ต.บ้านธาตุ | อ.เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | เบอร์โทร 042-279351
 12. บ้านปะโค | บ้านปะโค ต.ปะโค | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-200736
 13. บ้านวาปี | ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-331940
 14. บ้านสงเปลือยดงสามสิบ | หมู่ 1 ต.เสอเพลอ | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-295533
 15. บ้านหนองบ่อ พอลพิทยาประชานุสรณ์ | หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-209374
 16. บ้านหนองหลัก | ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน | อ.ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | เบอร์โทร 042-267013
 17. บ้านหนองหว้า | หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | เบอร์โทร 042-398113
 18. บ้านหนองหัวคู | ถ.บ้นผือ-ดงไร ต.หนองหัวคู | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร -
 19. บ้านหนองอ้อ | โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-298284
 20. บ้านหนองเหล็ก | ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-245852
 21. บ้านหนองแวงฮี | หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงฮี ต.หนองอ้อ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-298166
 22. บ้านหนองใส | บ้านหนองใส อ.เมือง จ.อุดรธานี | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 
 23. บ้านหมากหญ้า | บ้านโคกสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41360 | เบอร์โทร 042-297168
 24. บ้านหมากแข้ง | 133 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-244294
 25. บ้านเก่าน้อย | หมู่ 7 บ้านเก่าน้อย ถนนอุดร-หนองคาย ต.หนองบัว | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221402
 26. บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) | ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41320 | เบอร์โทร 042--208123
 27. บ้านเลื่อม | โรงเรียนบ้านเลื่อม หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอ | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-245458
 28. บ้านโนนหวาย | บ้านโนนหวาย หมู่ 8 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-298276
 29. ประชาสามัคคี | โรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.นาข่า อ.เมืองอุดร | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-206371
 30. ผาสุกประชานุกูล | ม.1 ต.ผาสุก | อ.วังสามหมอ | อุดรธานี | 41280 | เบอร์โทร 042-250196
 31. มารีย์พิทักษ์ อุดรธานี | 438 ถ.นิตโย ซอย พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-243629
 32. รัฐประชา509 | ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | เบอร์โทร 042-298272
 33. ศรีขวัญเมือง | เทศบาลตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง | อ.บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | เบอร์โทร 042-271366
 34. อนุบาลกุมภวาปี | ม.15 ต.พันดอน  | อ.กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | เบอร์โทร 042-331126
 35. อนุบาลกู่แก้ว | โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ต.บ้านจีต กิ่ง อ.กู่แก้ว | อ.กู่แก้ว | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-256125
 36. อนุบาลชุมชนน้ำโสม | บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม | อ.น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | เบอร์โทร 
 37. อนุบาลบ้านผือ | ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร 042-281083
 38. อนุบาลวังสามหมอ | รร.อนุบาลวังสามหมอ หมู่ 5 อ.วังสามหมอ สปอ.วังสามหม | อ.วังสามหมอ | อุดรธานี | 41280 | เบอร์โทร 042-389157
 39. อนุบาลศรีธาตุ | หมู่ 8 ต.ศรีธาตุ | อ.ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | เบอร์โทร 
 40. อนุบาลหนองวัวซอ | โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ | อ.หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41360 | เบอร์โทร 042-297148
 41. อนุบาลหนองหานวิทยายน | 395 หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน | อ.หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-261187
 42. อนุบาลเพ็ญประชานุกูล | ม.11 บ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ | อ.เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | เบอร์โทร 042-279109
 43. เพ็ญประชานุกูล | ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | อ.เพ็ญ | อุดรธานี | 41130 | เบอร์โทร 042-279109
สังกัดอื่นๆ
 1. วัดศรีสะอาด | หมู่ 1 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี | อ.บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | เบอร์โทร 042-281289
 2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221170
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | 8 ถ.โพศรี  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-246690
 4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 7 ม.1 ถ.มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41330 | เบอร์โทร 042-295254
 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี | 17 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง  | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 
 6. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา | ถ.ธรรมเจดีย์ ต.หมากแห้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221090
 7. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ | ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแห้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-223540
 8. เทศบาล 2 มุขมนตรี  | 27 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-221426
 9. เทศบาล 3 บ้านเหล่า  | 11 ถนนประชาอุทิศ | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 
 10. เทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ  | เลขที่ 53/22 ถ.โพนพิสัย ซ.โพนพิสัย1 ต.หมากแข้ง | อ.เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | เบอร์โทร 042-223565

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 101 โรงเรียน

หนองบัวลำภู  
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 1. กุดดินจี่พิทยาคม | กุดดินจี่  | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 57290 | เบอร์โทร 042-357152
 2. คำแสนวิทยาสรรค์ | ต.นากลาง อ.นากลาง | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-395125
 3. นากอกวิทยาคาร | ต.นากอก  | อ.ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 39180 | เบอร์โทร 042-312717
 4. นาวังศึกษาวิช | ต.นาเหล่า กิ่งอ.นาวัง จ.หนองบัวลำพูน | อ.นาวัง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-363159
 5. ภูซางใหญ่วิทยาคม | ต.บุญทัน  | อ.สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 39270 | เบอร์โทร 042-358337
 6. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 200 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่  | อ.ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 39180 | เบอร์โทร 042-351213
 7. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา | อ.สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 50180 | เบอร์โทร 042-372053
 8. หนองบัวพิทยาคาร | 63 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | อ.เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 43000 | เบอร์โทร 042-312547
 9. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู | ต.โพธิ์ชัย | อ.เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 39000 | เบอร์โทร 042-311225
 10. โนนสังวิทยาคาร | 80 ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง ต.โนนสัง | อ.โนนสัง | หนองบัวลำภู | 39140 | เบอร์โทร 042-355032
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 1. กุดแห่วิทยา | ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-359123
 2. นครชัยประชาสรค์ | บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง  | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-359042
 3. บ้านหนองด่าน | ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-364254
 4. บ้านหนองบัวคำแสน | อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-359038
 5. บ้านหมากเลื่อม | ม.2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | อ.เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 39000 | เบอร์โทร 
 6. บ้านโนนสว่างบวรวิทยา | บ้านโนนบวร ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู | อ.นากลาง | หนองบัวลำภู | 39350 | เบอร์โทร 042-357236
 7. หนองบัววิทยายน | 1 ม.1 บ้านใหม่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | อ.เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 39000 | เบอร์โทร 042-312420
 8. ห้วยฮวกจอมทอง | ม.2 ต.สรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | อ.ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 39180 | เบอร์โทร 
 9. อนุบาลหนองบัวลำภู | บ้านเหนือ ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | อ.เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 39000 | เบอร์โทร 042-312724
 10. เทพคีรีพิทยาคม | บ้านเทพคีรี ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู | อ.นาวัง | หนองบัวลำภู | 39170 | เบอร์โทร 042-363265
 11. เมืองใหม่วิทยา | ม.2 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | อ.ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 39180 | เบอร์โทร 042-353366
สังกัดอื่นๆ

มีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 21 โรงเรียน


[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC]


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.