Artificial Motion : AM
ชื่อผลงาน กลไกการเคลื่อนที่อัจฉริยะ (Artificial Motion : AM)

ระดับชั้น มัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ศึกษา
   1. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ไว้สำหรับผู้ที่สนใจ
   2. เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้พัฒนา
   3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บทคัดย่อ
   ในปัจจุบันโลกเราได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านต่างๆได้ก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามาก หุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าแต่ก่อนที่หุ่นยนต์มีบทบาทเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม แต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีข้อมูลทางด้านนี้มากนัก ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดที่จะรวบรวมเอาความรู้ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์มาไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้

เนื้อหาในแต่ละส่วน
   Physicalrobotic เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือ ฟิสิกส์กลศาสตร์ ไฟฟ้า เป็นต้น
   Biorobotic สำหรับในหัวข้อนี้จะรวบรวมการศึกษาโครงสร้างทางสรีระวิทยา และกลไกของสิ่งมีชีวิตเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์โดยจะต้องมีการประยุกต์แบบให้เหมาะสมกับงานที่หุ่นยนต์นั้นทำ
   Artificial Motion เป็นหัวข้อที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ อธิบายถึงรายละเอียดการออกแบบ และตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนา เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
   Link เป็นส่วนที่รวบรวม link ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม

 


Disclaimer