จุดมุ่งหมาย                      

            1.   เพื่อสร้างไม้ปัดฝุ่นที่คุณภาพดีไว้ใช้งาน

            2.   เพื่อหาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

            3.   เพื่อหาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

            4.   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน