ace2019-ss03

หัวข้อ : TPMAP กับโอกาสและความท้าทายของการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่
(กรณีตัวอย่างจังหวัดสมุทรสงคราม)

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ห้อง Ballroom C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

 

เนื้อหาโดยย่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ที่ 6) ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้ร่วมกับ NECTEC ในการพัฒนา Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) โดยมีเป้าหมายให้เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่นโยบายการปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Policy) ทั้งนี้ TPMAP ได้มีการนำร่องใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพบว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขคือเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ เกิดเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้นำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากจนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการขยายผลไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่อื่นๆ ยังมีความท้าทายอีกมากและมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ TPMAP จะตอบความท้าทายนี้ได้อย่างไร

กำหนดการ

เวลา 10.30 – 10.50 น. บรรยายในหัวข้อ “Best practices of Korea NIA International Collaboration in Big Data & Open Data in Improving Quality of Life”

 Dr. Youngmin Ko, Director of Global ICT Cooperation,
 National Information Society Agency, Korea

เวลา 10.50 – 11.45 น. เสวนา “TPMAP กับโอกาสและความท้าทายของการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่”

เวลา 11.45 – 12.00 น. อภิปรายตอบข้อซักถามและปิดการเสวนา

ดำเนินรายการโดย
คุณธเนศ ม่วงทอง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ