หัวข้อสัมมนา

Learning factory: The pathway and alliance to industry 4.0

Facebook
Twitter

การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศในยุค Industry 4.0 จำเป็นต้องสร้างกำลังคนให้มีทักษะที่พร้อมรับกับเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร วิศวกร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อให้เลือกใช้หรือลงทุนกับเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

หนึ่งในรูปแบบและวิธีการที่ทำให้เกิดความตระหนักในเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การจัดตั้งและให้บริการศูนย์การเรียนรู้ หรือ Learning Factory ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดำเนินงานในรูปแบบ Learning factory ทั้งที่ดำเนินงานโดยรัฐและเอกชน และมีความร่วมมือกับ Learning factory ของต่างประเทศด้วย อาทิ  สาธารณรัฐเกาหลี, สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ Learning factory มีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักในการ Upgrade หรือปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ได้โรงงานที่ทันสมัย แข่งขันได้ และคุ้มค่ากับการลงทุน

การสัมมนานี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ ของการดำเนินงาน Learning factory ของไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งให้เป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างกันของ Learning factory  ทั้งหลาย มุ่งสู่การเป็น Learning factory alliances ของไทยและภูมิภาคเอเชีย  ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ จุดประกายความคิดให้แก่ภาคอุตสาหกรรมให้กลับไปประยุกต์กับโรงงานหรือบริษัทของตนต่อไป 

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

กำหนดการ

 • เวลา 14.40 – 14.50 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
  ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 
  รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช.

 • 14.50 – 15.35 น.
  ช่วงที่ 1 learning factory for industry 4.0: Lesson learned and practices 
  (วิทยากรนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

  • เวลา 14.50 – 15.05 น.
   Dr. Tan Puay Siew
   Director, Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech)
   Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • เวลา 15.05 – 15.20 น.
   Dr. SeungWook Nam
   Senior Researcher
   Smart manufacturing innovation center (SMIC), สาธารณรัฐเกาหลี
  • เวลา 15.20 – 15.35 น.
   Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann
   Director, Institute of Machine Tools and Production Technology,
   Technische Universität Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • เวลา 15.40 – 16.40 น.
  ช่วงที่ 2 เสวนา “Learning Factory in Thailand: The pathway to Industry 4.0”
  (ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทย)

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคน
  ด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (EEC Automation Park)
 2. ผศ.ดร.มรกต ระวีวรรณ
  ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)
 3. คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล
  นักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
  เนคเทค สวทช.

ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณเรวดี ศรีนุ้ยคง
  ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม
  เนคเทค สวทช.

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

ช่วงที่ 1 learning factory for industry 4.0: Lesson learned and practices 

ช่วงที่ 2 Learning Factory in Thailand: The pathway to Industry 4.0

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th