หน้าแรก
วัตถุประสงค์
กำหนดการ
Press Release
ประมวลภาพ

English Version

กำหนดการอภิปราย การประชุมวิชาการประจำปี 2543
เทคโนโลยี ECTI กับเศรษฐกิจใหม่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2543
เวลา 9.00 - 18.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2543
09.00-12.00

เตรียมพร้อมรับเศรษฐกิจใหม่ด้วย E-Commerce

 • วิทยากร:
  • คุณตฤณ ตันฑเศรษฐี : กรรมการผู้จัดการ Internet Thailand Co., Ltd.
  • คุณปรเมศร์ มินศิริ : Vice President Strategy, MWEB (Thailand) Limited.
  • คุณเยาว์ รักษ์สถาปัตย์ : Operations Director, Thai Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
  • คุณปัญชฤทธิ์ โชติเสถียร : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
   E-Focused Technology Co., Ltd.
  • คุณพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ : ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
 • ประธาน Session:
  • คุณรอยบุญ รัศมีเทศ

 

9.00-12.00

ความต้องการเทคโนโลยี ECTI เพื่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย

 • วิทยากร:
  • นพ.ราเมศร์ วัชรสินธุ์ : คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ผศ.นพ. ทายาท ดีสุดจิต : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย์ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • นพ.ทวีทอง กออนันตกูล : โรงพยาบาลโรคทรวงอก
  • นพ.ศิริพงษ์ ปาจรีย์ : บริษัทเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
 • ประธาน Session:
  • ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย

 

09.00-12.00

Cluster Computing: อีกทางออกหนึ่งของความต้องการใช้ Supercomputer

 • วิทยากร:
  • ผศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์ : รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.ศิษเฏศ ทองสิมา : หน่วยปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เนคเทค
  • ผศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข : (ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงวิทย์ฯ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธาน Session:
  • ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

 

09.00-12.00

WAP กับอนาคตการสื่อสารไร้สายของเมืองไทย

 • วิทยากร:
  • Mr.Thomas Hansen : Vice President, MWEB (Thailand)
  • คุณวิชุดา ณ สงขลา : Consultant, Wireless Internet Solutions, Ericsson (Thailand) Ltd.
  • Managing Director : Siam2you Co., Ltd.
  • คุณภฤศดา โกมุตบุท : PointAsia Co., Ltd.
 • ประธาน Session:
  • ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

 

09.00-12.00

การกลับมาของ Natural Language Processing (NLP)

 • วิทยากร:
  • ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ : บริษัท แคชชาคอม จำกัด
  • ผศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประธาน Session:
  • ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

 

09.00-12.00

กฏหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • วิทยากร:
  • ศ.คนึง ฤาชัย : รองประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ยกร่างกฏหมายเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • คุณไพโรจน์ วายุภาพ : รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  • คุณวรวุฒิ ทวาทศิน : ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
  • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • นายพรเพชร วิชิตชลชัย : รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ
 • ประธาน Session:
  • ศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

 

13.30-16.00

กฏหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

 • วิทยากร:
  • นายไพโรจน์ วายุภาพ : รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  • ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ดร.พินัย ณ นคร : นักกฏหมายกฤษฎีกา 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • นายเธียรชัย ณ นคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธาน Session:
  • ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

 

09.00-10.30

การอบรมผ่าเครื่องพีซี

 • วิทยากร:
  • คุณสัญญา คล่องในวัย : หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนคเทค

 

11.00-12.30

การอบรมอยากทำ Web แบบเซียน เขียนด้วยอะไรดี
(PDF-File 1.75 MB)

 • วิทยากร:
  • คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย เนคเทค

 

Back
ข้อมูลประกอบเอกสารส่วนที่เป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน Get Acrobat

NECTEC

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 644-8150..94 ต่อ 723, 725-6
โทรสาร: 644-8137..8

E-Mail: info@nectec.or.th