Information

Introduction

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หรือ Language and Semantic Technology Laboratory (LST) เป็นห้องวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติที่มนุษย์ใช้งานอยู่โดยจะลงลึกไปถึงความหมายของภาษาที่ใช้งานในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาระบบสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

Mission

1. การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านภาษาและความรู้ด้าน R & D,การขยายชุมชน RDE เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยในประเทศไทย,การผลิตแพลตฟอร์มความรู้ภาษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ, ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่แท้จริง

Vision

The Language and Semantic Research Hub of Thailand : เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและความหมายในประเทศไทยและเป็นจุดเชื่อมต่อกับงานวิจัยในต่างประเทศให้กับหน่วยวิจัยอื่นๆ ในประเทศไทย