MENU
Banner

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร. ทาคาอะคิ ชิน ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ

i-CREATe 2017

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 13 องค์กร 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2017 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session) การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และทั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

i-CREATe 2017
i-CREATe 2017

โดยในปีนี้ มีโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น รวม 32 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) และโครงงานที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category)
Gold Award Design Category:
ผลงานชื่อ Roller-clother
ผลงานจาก Rehabilitation Science,The HongKong Polytechnic University Hong Kong
Silver Award Design Category:
ผลงานชื่อ Sit and Slip on : ease your dressing
ผลงานจาก ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย นางสาวพิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ และนางสาวณัฎฐา เกียรติสกุลเดชา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
Bronze Award Design Category:
ผลงานชื่อ Universal muscle strengthening and rehabilitation device for the elderly and post-stroke patients
ผลงานจาก Engineering Cluster, Singapore Institute of Technology Singapore
Merit ( ชมเชย)
1. Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children) , Thailand
2. Fallessflps, Hong Kong
Best presentation:
1. Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children), Thailand
2. Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Ability, Thailand
Best poster:
Liberty of wheel, Japan
Best Ergonomic :
Smart transfer , Singrapore
i-CREATe 2017
ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category)
Gold Award Technology Category:
ผลงานชื่อ Space Walker
ผลงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (วิศวกรรมเครื่องกล) นายรมย์ พานิชกุล (วิศวกรรมเครื่องกล) เครื่องกล นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา (วิศวกรรมเครื่องกล) นางสาว ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ (กายภาพบำบัด)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผศ.ดร. พัชรี คุณค้ำชู
Silver Award Technology Category:
ผลงานชื่อ Patient individual hand rehabilitation robot (PIH-robot)
ผลงานจาก Micro Technology and Medical Device Technology / TUM Department of Mechanical Engineering, Technical University of Munich Germany
Bronze Award Technology Category:
ผลงานชื่อ Master-slave soft robotic gloves for hand rehabilitation
ผลงานจาก School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University China
Merit ( ชมเชย)
1. Rehabbilitation robot of upper and lower limb based on the wheelchair, China
2. Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Ability, Thailand
Best Poster
HUVETS , Japan
Best prototype:
Portable device for preliminary diagnosis of scoliosis and shoulder symmetricity assessment, Malaysia
Public choice and peers ‘s choice award:
Roller-clother, Hong Kong
i-CREATe 2017
i-CREATe 2017

สนับสนุนการจัดงานโดย

  1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ร่วมสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก โดย

  1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ชีวาเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จำกัด
  4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  5. ธนาคารออมสิน
  6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว