MENU
Banner

มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน

มาตรฐาน หมายถึงข้อตกลงยอมรับร่วมกันทางเทคนิค-วิชาการที่เปิดเผยและตกลงกันไว้ก่อน ซึ่งผู้ผลิตและผู้ซื้อใช้เป็นเกณฑ์ยอมรับร่วมกันในการคัดเลือกสินค้า/บริการ ว่าเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้ดีแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิต พัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และผู้ซื้อสามารเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำลง อีกทั้งองค์การการค้าโลก ก็ยอมรับให้แต่ละประเทศใช้มาตรฐาน เป็นเงื่อนไขหรือมาตรการทางการค้าที่ใช้ในการจำกัด คัดกรอง หรือกีดกัน สินค้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม ออกจากตลาดของตนได้

การกำหนดมาตรฐานมีสองลักษณะ ลักษณะแรก มีรูปแบบขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจน โดยการกำหนดมาตรฐานต้องยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องต้องกันของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะประกาศเผยแพร่ อ้างอิงใช้งาน ลักษณะที่สอง มีรูปแบบดำเนินการที่ไม่ชัดเจน แต่มาตรฐานนั้นได้รับความนิยมและยอมรับใช้งานในวงกว้าง การกำหนดมาตรฐานของเนคเทค จะเน้นดำเนินการในลักษณะแรก เป็นหลัก

นอกจากนี้ เนคเทคยังได้ขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังหน่วยงานพันธมิตรของเนคเทคเพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดทำมาตรฐานของประเทศ ให้เข้ามาร่วมกันกำหนดและพัฒนามาตรฐานของประเทศไทยให้มากขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานที่จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง หมายถึง ร่างมาตรฐานและเอกสารทางวิชาการที่เนคเทคจัดทำขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ตามหลักวิชาการ จากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างแล้ว และได้รับการปรับปรุงรูปแบบ เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ สำหรับอ้างอิงใช้งานในเบื้องต้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิงต่างๆ ได้ที่ http://www.nectec.or.th/standard/

สถานะร่างมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานส่วนใหญ่ เนคเทค จะส่งมอบต่อให้กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อนำไปตรวจพิจารณาก่อนประกาศ เป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้ บันทึกความร่วมมือด้านการมาตรฐาน เมื่อผ่านในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนามาตรฐาน เนคเทคจะมีการปรับสถานะร่างมาตรฐานโดยใช้ตัวย่อแสดงสถานะ แสดงได้ดังนี้

ความหมายของตัวย่อแสดงสถานะ

 • PreCD (preparation CD) : ร่างมาตรฐานที่อยู่ระหว่างการจัดทำโดย คณะทำงานของ ศูนย์ฯ
 • CD (committee draft) : ร่างมาตรฐานสำหรับพิจารณาโดย คณะกรรมการวิชาการ (กว.)
  • CD0 ร่างมาตรฐานฉบับแรก
  • CDx ร่างมาตรฐานฉบับแก้ไข ครั้งที่ x
 • CDV (committee draft for vote) : ร่างมาตรฐานที่ กว. รับรองแล้ว ใช้สำหรับเวียนขอควาเห็น
 • FDNS (final draft for national standard) : ร่างมาตรฐานที่ผ่านการเวียนขอความเห็น และมีมติแล้ว
  • FDNS(1) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง
  • FDNS(2) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจาก กว.กลั่นกรอง
 • TIS (Thai Industrial Standard) : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ประกาศใช้ในราชกิจจาฯ แล้ว

การติดต่อ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC)
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2081-84
โทรสาร 02-564-6889
e-mail: ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์: http://ecec.nectec.or.th/

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ.)

 1. มศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๕๒ : มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด
ประกาศวันที่ 9 กันยายน 2552

มาตรฐานที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

1. มอก. 2565-2555 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ประกาศเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

2. มอก.2604 เล่ม 1 - 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 1 เกณฑ์วิธีการร้องขอและตอบกลับ

ประกาศ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

3. มอก.2604 เล่ม 2 - 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 2 การระบุตำแหน่งด้วยการอ้างอิงที่ตั้ง

ประกาศ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

4. มอก.2604 เล่ม 3 - 2557 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการให้บริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการจราจร - เล่ม 3 การเข้ารหัสเหตุการณ์และสารสนเทศสภาพจราจร

ประกาศ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่างมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

NT1001 : เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง ชนิดประสิทธิภาพสูง
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT2001.1 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2001.2 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2001.3 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้น
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2001.4 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2001.5 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT2005.1 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2005.2.1 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2005.2.2 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ก.ย. 56
NT2005.3 : บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 3 การคำนวณและประมวลผลข้อมูล
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ก.ย. 56
NT2012.1 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2012.2 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2012.3 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้น
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ก.ค. 57
NT2012.4 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สถานะปัจจุบัน : CD วันที่ : พ.ค. 58
NT2012.6 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 6 ฝุ่น
สถานะปัจจุบัน : PreCD วันที่ : พ.ค. 58
NT2011.1 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2011.2.1 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2011.2.2 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วนที่ 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ก.ย. 56
NT2011.3 : บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เฉพาะด้านสมรรถนะ เล่ม 3 ผลิตภาพการพิมพ์
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT4002.1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนด
สถานะปัจจุบัน : CDV วันที่ : ต.ค. 56
NT4002.2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 แนวทางปฏิบัติ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT4003.1 : ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT4003.2 : ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : พ.ย. 53
NT2006.1 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2006.2.1 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วน 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2006.2.2 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 ส่วน 2 การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2006.3 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 3 การทำงาน
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ก.ย. 56
NT2002.1 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไป
สถานะปัจจุบัน : CD วันที่ : ก.พ. 56
NT2002.2 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 2 ความร้อน
สถานะปัจจุบัน : CDV วันที่ : พ.ค. 58
NT2002.3 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 3 ความชื้น
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 55
NT2002.4 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า
NT2002.5 : บริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เล่ม 5 ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT80003 : ข้อกำหนดอุปกรณ์สำนักงานที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (แนวทางการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ)
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : มี.ค. 55
NT80004.1 : เครื่องช่วยฟัง เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและการวัดประสิทธิภาพเพื่อยืนยันคุณภาพสำหรับการผลิตและส่งมอบ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : มี.ค. 55
NT80004.2 : เครื่องช่วยฟัง: ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT4009.1 : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 56
NT4009.2 : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ข้อกำหนดการจัดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT4009.3 : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดรูปแบบโอเฟ่นคอนเทนเนอร์
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : ส.ค. 57
NT4009.4 : สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดการซ้อนทับของสื่อ
สถานะปัจจุบัน : FDNS(1) วันที่ : เม.ย. 58
NT4010 : รหัสแท่งสองมิติสำหรับการจัดเก็บสารสนเทศภาษาไทย
สถานะปัจจุบัน : CD วันที่ : เม.ย. 58

เอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ที่ประกาศแล้ว

 • ศอ. ๒๐๐๑.๑ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป
 • ศอ. ๒๐๐๑.๒ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ความร้อน
 • ศอ. ๒๐๐๑.๓ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ ความชื้น
 • ศอ. ๒๐๐๑.๔ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ศอ. ๒๐๐๑.๕ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
 • ศอ. ๒๐๐๒.๒ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อน
 • ศอ. ๒๐๐๒.๓ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ ความชื้น
 • ศอ. ๒๐๐๒.๕ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
 • ศอ. ๒๐๐๕.๑ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป
 • ศอ. ๒๐๐๕.๒.๑ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
 • ศอ. ๒๐๐๕.๒.๒ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
 • ศอ. ๒๐๐๕.๓ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ การคำนวณและประมวลผลข้อมูล
 • ศอ. ๒๐๑๑.๑ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑
 • ศอ. ๒๐๑๑.๒.๑ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
 • ศอ. ๒๐๑๑.๒.๒ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน
 • ศอ. ๒๐๑๑.๓ : วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เล่ม ๓ ผลิตภาพการพิมพ์
 • ศอ. ๒๐๑๒.๑ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ ทั่วไป
 • ศอ. ๒๐๑๒.๒ : วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ความร้อน
 • ศอ. ๒๐๐๖.๑ : วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑
 • ศอ. ๒๐๐๖.๒.๑ : วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
 • ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ : วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ สวนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
 • ศอ. ๒๐๐๖.๓ : วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงาน
 • ศอ. ๑๐๐๑ : วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง สมรรถนะสูง
new

วันที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2559 09:04