:: ECTI Policy Research and Information Society Index ::

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย
งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ 

 

งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ

เป็นโครงการภายใต้ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและพัฒนาตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ

 • การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
  โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย

  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • เอกสารกำหนดการสัมมนา คลิกที่นี่ !!
 • เอกสารนำเสนอการสัมมนา คลิกที่นี่ !!
 • เอกสารสรุปนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ !!
 • เอกสารสรุปสาระจากความตกลงระหว่างประเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ !!
 •  

 • เอกสารเผยแพร่งานสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 คลิกที่นี่ !!
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ผู้รับผิดชอบ โทร. 02-644-8150 ต่อ 624