Index

 

ICT Masterplan
  IT Manpower
  Telecenter
  IT2010
  Internet User Profile
  Internet Statistics
   

Links

  IT Policy (กลับหน้าแรก)
  NSTDA
  NECTEC
  NITC
   
 
   
   
   
   

    เอกสาร "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ

     
 

บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : วรรณกรรมปริทัศน์
บทที่ 3 : วิธีการศึกษา
บทที่ 4 : การศึกษารายโครงการ สภาพทั่วไป วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

  - 4.1 โครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน และบัตรด้วยคอมพิวเตอร์
        กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- 4.2 ระบบอีดีไอในงานศุลกากร
        กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- 4.3 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
        กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
- 4.4 โครงการบริการประชาชนด้านการเสียภาษีทะเบียนรถประจำป
        กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- 4.5 โครงการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.6 โครงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน
        กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- 4.7 ระบบบาทเนต
        ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 4.8 โครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้า
       กองสารสนเทศแผนที่ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
- 4.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
       กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 4.10 โครงการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน : ASID
         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
 
     

บทที่ 5 : การวิเคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ : ภาพรวม
บทที่ 6 : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการไอทีของภาครัฐ
บทที่ 7 : ความพร้อมด้านการติดตามและประเมินผลโครงการไอที
บทที่ 8 : บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก [ภาคผนวก ก I ภาคผนวก ข I ภาคผนวก ค]

 
     

Comments & suggestions regarding IT policy Research please contact: sirintornc@nectec.or.th
For more information on NITC and its activities, please contact: info-nitc@nectec.or.th

..........................................................................................

National Information Technology Committee Secretariat (NITC)
Copyright ฉ 2000 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.

National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.