ค้นหามากกว่าหนึ่งคำ เลือก และ หรือ เว้นวรรคระหว่างคำ ในกรณีที่ต้องการค้นหามากกว่าหนึ่งคำ เช่น "ค้นหา คำไทย"


เริ่มต้นที่ 1113 เนื้อหา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดดิจิทัล

11558 เนื้อหา บน Digital Library เป็นความร่วมมือของโรงเรียน ,หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป

      • สร้างด้วย Digital Library ToolKit รวม 9169 เนื้อหา
      • ร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ รวม 2389 เนื้อหา

  ความรู้ทั่วไป (2623)
คอมพิวเตอร์ , บรรณานุกรม ,...
ปรัชญา (62)
อภิปรัชญา , ทฤษฎีของความรู้ ,...
  ศาสนา (244)
ศาสนาธรรมชาติ , คริสตศาสนา ,...
สังคมศาสตร์ (668)
สถิติทั่วไป , รัฐศาสตร์ ,...
  ภาษาศาสตร์ (383)
ภาษาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ,...
วิทยาศาสตร์ (1485)
คณิตศาสตร์ , ดาราศาสตร์ ,...
  เทคโนโลยี (1096)
แพทย์ศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ ,...
ศิลปศาสตร์ (336)
ภูมิสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรม ,...
  วรรณคดี (219)
วรรณคดีอื่น ๆ , วรรณคดีไทย ,...
ประวัติศาสตร์ (595)
ภูมิศาสตร์ , ชีวประวัติ ,...[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.