รายละเอียดโครงงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพลงในภาคต่างๆ แผนภูมิ สรุปผลการศึกษา
     

จากการศึกษาโครงงานภาษาถิ่นไทยในเพลง และ วัดระดับความนิยมของเพลงต่าง ๆ 10 อันดับ จากเพื่อน ๆ ได้ดังนี้

  1. แฟนจ๋า ของศิลปิน ธงไชย แมคอินไตย
  2. โบว์รักสีดำ ของศิลปินศิริพร อำไพพงษ์
  3. เด้อน้องเด้อ ของศิลปิน น้องพลับ
  4. หัวใจพรือโจ้ ของศิลปิน มาลีฮวนน่า
  5. ดอยเต่า ของศิลปิน น้องพลับ
  6. คนใต้ ไกลบ้าน ของศิลปิน ฌามา
  7. ส่งฮักส่งเฮง ของศิลปินศิริพร อำไพพงษ์
  8. ของกิ๋นบ้านเฮา ของศิลปิน นิตยา บุญสูงเนิน
  9. หน้าฮ้านประจานฮัก ของศิลปิน ศิริพร อำไพพงษ์
  10. ตัวะให้รอบ่ขอจ้อย ของศิลปิน เอื้องไพร

    วิเคราะห์เนื้อร้องของเพลงทั้ง 10 เพลงแล้ว จะเป็นความหมายของคำภาษาถิ่นทั้ง 3 ภาค คือ ภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษาถิ่นภาคใต้ และภาษาถิ่นภาคอีสาน ซึ่งใด้ข้อมูลมาโดยวิธีการสอบถามจากเพื่อนๆ คุณครู และผู้ปกครอง ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ตามภาคดังกล่าว
    จัดทำเป็นหนังสือพจนาจุกรมภาษาถิ่นไทยในเพลงให้สวยงาม และทำการแนะนำหนังสือและประชาสัมพันธ์โครงงานโดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า มอบหนังสือให้ห้องสมุดและมุมหนังสือของห้องเรียน จำนวนห้องละ 1 เล่ม และจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพลง "ภาษาถิ่นไทยวันละภาค ภาคละเพลง"

®copyright 2003 design by Duangvipa School