โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับห้องสมุดดิจิทัล

ชื่อโครงการ : การเพาะเห็ดจากขอนไม้
รหัสผลงาน DL_B_S004


จัดทำโดย

เด็กหญิงชาริณี มิตรเมี้ยน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผลงาน
เด็กหญิงชนัดดา กลิ่นมาหอม ผู้ร่วมพัฒนาผลงาน 1

เด็กหญิงปาริฉัตร ฉายนภาชัย ผู้ร่วมพัฒนาผลงาน 2
เด็กหญิงวิจิตรา นาใจ ผู้ร่วมพัฒนาผลงาน 3อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์อุบลรัตน์ ผดาวงศ์

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
55 / หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
www.pramoch.th.edu
E-Mail : pramoch@pramoch.th.edu