คำสรรพนาม

หน้าที่ของสรรพนาม
คำสรรพนาม มีทั้งหมด ๖ ชนิด
การใช้สรรพนาม
การกระจายคำสรรพนาม