ปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

     สารที่ผู้ผลิตนิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ โซเดียมไทรโพลิฟอสเฟต (Sodium tripoliphosphate : STPP) สารนี้ ใส่เพื่อลดความกกระด้างของน้ำ เป็นตัวช่วยใหน้ำเป็นด่าง เพื่อให้ผงซักฟอก ทำงานดีขึ้นและเป็นตัวกัน สิ่งสกปรกที่หลุด ออกไม่ให้กลับมาที่ผ้าอีก สารนี้ลดความกระด้าวได้ผลเป็นอย่างดีแต่เป็นสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำ ให้เกิด ปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) คือในผงซักฟอกมีฟอสเฟตซึ่งเป็นอาหารของพืชเมื่อฟอสเฟตจากสารซักฟอกถูกชะล้างลงไปตามท่อ ลงไปสะสมในแม่น้ำลำคลอง ฟอสเฟตจะช่วยให้สาหร่ายและพืชชั้นต่ำเติบโตอย่างรวดเร็วและอาศัยออกซิเจนอยู่ไปจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้

 
ภาพการเกิดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) ในแม่น้ำลำคลอง
ภาพการเกิดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) ในแม่น้ำลำคลอง