หัวข้อ: NECTEC Success Cases : ผลงานวิจัยใช้ได้จริง

ห้องสัมมนา: Meeting Room 1
เวลา: 13.00 - 14.30 น.

จากการพัฒนาผลงานวิจัยอันหลากหลายของเนคเทค ในปัจจุบันมีหลายผลงานวิจัยที่สามารถกล่าวได้ว่าสามารถเปลี่ยนจากงานวิจัยที่ “ขึ้นหิ้ง” มาสู่ผลงานวิจัยตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และมีการนำใช้ได้จริงในภาคเอกชน/ธุรกิจไทย ในงานสัมมนานี้ ท่านจะได้พบกับการนำเสนอกรณีตัวอย่าง (Showcase) ของผู้ประกอบการไทยมือเปื้อนที่สนใจนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ รวมถึงสร้างตลาดใหม่ให้เติบโตจนมีแนวโน้มขยายได้ไกลถึงตลาดโลกได้อย่างไร ต้องอาศัยแนวทางผลักดันอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในที่สุด

กำหนดการ

13.00 – 14.30 น.  การเสวนา : NECTEC Success Cases : ผลงานวิจัยใช้ได้จริง

 • การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตยางพาราด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
  โดย คุณจารุ ไชยสวนแก้ว
  บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  สาขากาฬสินธุ์
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • สร้างธุรกิจกับงานวิจัยอย่างไรให้อยู่รอด
  โดย คุณนิธิวัฒน์ บางเสน
  กรรมการผู้จัดการ บ.อควาติก คอนโทรล จำกัด
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • เส้นทางที่เป็นไปได้-เติบโตสร้างฐานธุรกิจจากงานวิจัยสู่ตลาดโลก
  โดย ดร.ชานนท์ ตุลาบดี
  กรรมการผู้จัดการ บ.กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

ดำเนินรายการโดย 

ดร.วงศกร พูนพิริยะ
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)