หัวข้อ: Cybersecurity & Disruptive Technologies ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร

ห้องสัมมนา: Meeting Room 2
เวลา: 10.30 - 12.00 น.

Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย รวมถึงระบบภายใต้ Disruptive Technologies ที่คาดหมายว่าจะสร้างผลกระทบในวงกว้างก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้องข้อมูลด้วย เสวนาในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง Keyword ที่กำลังมาแรงในประเทศไทย เช่น Blockchain, Cryptocurrency, Cryptography, DepOps/SecOps, National ID, PromtPay, Enterprise Architecture, Secure Coding เป็นต้น ว่าแท้จริงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity หรือไม่ อย่างไร ประเทศไทยจำเป็นหรือไม่ และประเทศไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะก้าวไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

กำหนดการ

10.30 – 12.00 น.  การเสวนา Cybersecurity & Disruptive Technologies ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร

 • แนวโน้มด้าน Cybersecurity ที่กำลังมาแรงในประเทศไทยและของโลก
 • Keyword ใหม่ๆ อย่าง Blockchain, Cryptocurrency, National ID, PromtPay ฯลฯ เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity หรือไม่ อย่างไร น่ากังวลหรือไม่
 • ประเทศไทยมีความพร้อมด้าน Cybersecurity หรือยัง ภาครัฐกับเอกชนมีมุมมองต่างกันหรือไม่

ร่วมเสวนาโดย

 • ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์
  ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
 • คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์
  ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่าย IT Security ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  และกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านควานมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  และ ที่ปรึกษาสมาคมฟินเทค

ดำเนินรายการ โดย
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ