หัวข้อ: พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้วย KidBright สู่ Kick Startup

ห้องสัมมนา : Meeting Room 3
เวลา : 10.30 - 12.00 น.

จากแรงบันดาลใจของนักวิจัยของเนคเทคที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหวังว่าบอร์ด KidBright ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนโปรแกรมเขียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ แต่การกระจายไปสู่โรงเรียนได้ จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายกลุ่ม ทั้งทางนโยบายการจัดทำตำราและเนื้อหาการสอน ผู้ช่วยสอนจากเครือข่ายตามภูมิภาคและกระจายบอร์ดไปในพื้นที่ รวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยให้มี Science Toy Industry จำเป็นต้องมีกลุ่ม Maker ที่มาช่วยในการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมทั้งในด้านพัฒนาอุปกรณ์เสริมและผลิตเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

10.30 – 12.00 น. การเสวนา พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้วย KidBright สู่ Kick Startup

 • แรงบันดาลใจในการออกแบบ KidBright
  โดย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์
  นักวิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • นโยบายทางด้านการศึกษา
  โดย ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เนื้อหาบทเรียน การออกแบบบทเรียน
  โดย อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ
  นักวิชาการ
 • กลุ่มขับเคลื่อนสู่ภูมิภาค
  โดย อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงานคณะวิทยาศาสตร์
  และอาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Community และอุตสาหกรรม Open Source
  โดย นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เมกเกอร์เอเชีย จำกัด

ดำเนินรายการโดย

ดร.กัลยา อุดมวิทิต
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ